Odnawialne źródła energii w UE i w Polsce – wybrane aspekty

prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski dr inż. Michał Krzyżaniak Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rozwój produkcji i wykorzystania odnawial- nych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej (UE) jest faktem dokonanym i przyszłościowym, przed którym nie ma odwrotu. Na wykresie 1 przedstawiono ewolucję produkcji energii pierwotnej według rodzaju paliw w krajach UE-28, w latach 2000- 2016. Z przedstawionych danych, obejmujących 17 lat, wyraźnie widać trend spadkowy

Czytaj więcej

Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych

Jednym z rozwiązań na obniżenie ceny energii elektrycznej jest zostanie prosumentem. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników niemieckich, gdzie odpowiadają oni za znaczną część energii elektrycznej produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Oprócz obniżenia rachunków, gospodarstwo nabiera proekologicznego wizerunku i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Obecny kształt ustawy o OZE definiuje prosumenta jako: „odbiorcę końcowego dokonu– jącego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wy– twarzającego energię elektryczną wy– łącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia

Czytaj więcej

Kolektory słoneczne – darmowe ciepło ze Słońca

W lutowym numerze naszego miesięcznika pisaliśmy o wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji prądu na własne potrzeby. W poniższym artykule przybliżymy możliwości wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania ciepła. Powoli dobiega końca sezon grzewczy, który zapisał się alarmującymi informacjami o spalaniu nie- właściwego lub słabej jakości opału, co skutkowało tworzeniem się szkodliwego smogu w wielu miejscowościach naszego kraju. Sezon letni kończy wprawdzie okres ogrzewania domów, ale nadal potrzebna jest energia na zapewnie- nie ciepłej wody użytkowej. Jest zatem dobry moment, aby rozważyć

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe na poprawienie jakości powietrza

Problem zanieczyszczenia powietrza znany jest od dawna. W ostatnim czasie poruszany jest jednak częściej niż zwykle z powodu tworzącego się, w wielu regionach naszego kraju, smogu, który jest wynikiem spalania niewłaściwych lub słabej jakości paliw stałych. Dużym wyzwaniem jest też ograniczanie efektu cieplarnianego związanego m.in. z nadmierną emisją dwutlenku węgla. Dlatego każda inicjatywa wspierająca obniżenie poziomu niskiej emisji i propagująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie cenna. Do tej pory realizowano wiele programów o za- sięgu krajowym i regionalnym, których

Czytaj więcej

Prąd ze Słońca na własne potrzeby

Słońce daje energię czystą i niewyczerpalną. Ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi przekracza 10 000 razy obecne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Dlatego też, w obliczu kończących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii, energia słoneczna i metody jej zamiany na inne formy nabierają coraz większego znaczenia – zwłaszcza, że jej pozyskiwanie nie powoduje żadnych efektów ubocznych i szkodliwych emisji. Transfer energii słonecznej jest zatem rozwiązaniem oszczędzającym zasoby naturalne. To bardzo ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Co roku do powierzchni Ziemi

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku prowadzony jest nabór wniosków z poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Złożone wnioski będą rozpatrywane w formule konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze całego województwa pomorskiego. Celem szczegółowym działania 10.3 jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Adam Kopeć W dniu 22 czerwca br. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.Ustawa ta została ogłoszona 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 925), a jej przepisy obowiązują od dnia 1 lipca 2016 r. Tegoroczna nowelizacja wprowadza wiele zmian w Usta- wie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku. Nowelizacja ta ma uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źró- deł energii oraz zasady udzielania im pomocy publicznej. Poniżej

Czytaj więcej

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – uproszczenia w programie

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – uproszczenia w programie Adam Kopeć Rok 2016 jest kolejnym rokiem realizacji programu priorytetowego – Poprawa efektywności energetycznej –„Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy współpracy z sektorem bankowym. Jest to program, który wspiera oszczędzanie energii i inwestowanie w odnawialne źródła energii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zo- bowiązuje państwa

Czytaj więcej

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – wsparcie dla prosumentów

Adam Kopeć W dniu 20 lutego br. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. W dniu 3 kwietnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją numer 478. Uchwalenie ustawy jest wynikiem nałożenia na Polskę obowiązku wdrażania m.in. Dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem ustawy jest zapewnienie gwarancji trwa- łego rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, jak również próba całościowego uregulowania

Czytaj więcej

Produkcja energii odnawialnej w latach 2015-2020

Danuta Makowska Energetyka to branża rozwojowa, niezbędna w nowoczesnej gospodarce. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, budowa wspólnego rynku energii elektrycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – to strategiczne cele Unii Europejskiej. Wzrost cen energii konwencjonalnej i jej nośni- ków wpływa na coraz większe obciążenia budżetów gospodarstw domowych. Powoduje to zwiększenie popytu na technologie energo- oszczędne i wzrost zainteresowania stosowaniem in- dywidualnych odnawialnych źródeł energii na własny użytek. Rewolucją w energetyce będzie stworzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych – „smart grids”, które umożliwią zintegrowanie

Czytaj więcej

Rusza PROSUMENT – program priorytetowy

Adam Kopeć W roku 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy program PROSUMENT, który będzie wspierał, w latach 2014-2022, budowę małych instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE. Program jest ukierunkowany na promowanie no- wych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicz- nej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń

Czytaj więcej

Opis wybranych instalacji OZE

Instalacje fotowoltaiczne i solarne Na wstępie warto zapoznać się z poniższym rysunkiem, który przedstawia potencjał energii słonecznej na tle innych źródeł odnawialnych i konwencjonalnych. Już na pierwszy rzut oka widać, że słońce to zdecydowanie największe źródło energii z największym potencjałem do rozwoju. Energetyka słoneczna (gałąź przemysłu) od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. Rys. Potencjał energii słonecznej w stosunku do innych źródeł energii Rys. Rozkład nasłonecznienia kuli ziemskiej z uwzględnieniem wpływu atmosfery ziemskiej Całkowita moc wykorzystywana

Czytaj więcej