Pasieka w Lubaniu powstała w końcu lat 70-tych.

Na przełomie lat 2013-2014 przeszła gruntowną modernizację, zamieniając się w Pomorskie Centrum Pszczelarskie. Dokonano wtedy przebudowy  budynku pasieki, dzięki czemu możliwa stała się rejestracja sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych,  zakupiono nowe ule i wyposażenie oraz  stworzono salę wykładową, która umożliwia przeprowadzanie szkoleń dla pszczelarzy.

Od samego początku działalności pasieki w Lubaniu, hodowano w niej matki pszczele. W chwili obecnej produkuje się ich ponad tysiąc w ciągu sezonu pasiecznego. Utrzymujemy pszczoły rasy kraińskiej, różnych linii,  które sprawdzane są pod kątem przystosowania do trudnych warunków klimatycznych i pożytkowych woj. pomorskiego.

Ponadto w Centrum odbywają się konferencje, szkolenia i pokazy dla pszczelarzy. W pasiece można zwiedzić pszczelarską ścieżkę edukacyjną. Podglądnąć życie pszczół w ulu obserwacyjnym.

Konto bankowe PODR: 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Przyjmujemy zamówienia na matki pszczele na sezon 2021.
W hodowli posiadamy rasę kraińską linii: Alpejka, Nieska i Jugo

Ceny w sezonie 2021:

  • Matki pszczele nieunasiennione 18 zł
  • Matki pszczele unasiennione naturalnie na pasieczysku 45 zł
  • Odkłady pszczele 4-ramkowe (ramka Ostrowska) 180 zł nie przyjmujemy zamówień
  • Odkłady pszczele 5-ramkowe (ramka Ostrowska) 200 zł nie przyjmujemy zamówień

Dane do kontaktu:

Maria Miłoszewicz-Cichocka

pasieka@podr.pl

Tel. 693 500 933

Serdecznie zapraszamy

Pomoc dla pszczelarzy

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

  1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).

W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021 r. do dnia 30.06.2021 r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.