Ochrona roślin

„Integrowana ochrona roślin” jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, który polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.

„Integrowana ochrona roślin” to termin przyjęty w Polsce jako tłumaczenie terminu angielskiego „Integrated Pest Management” (IPM). IPM znaczy dosłownie „integrowane zarządzanie agrofagami”. Jest to program kierowania liczebnością agrofagów w taki sposób, aby utrzymać ich populacje poniżej progu szkodliwości, nie ograniczając się tylko do aspektu ich całkowitego zwalczania.

W integrowanej ochronie roślin, profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin powinien wykorzystywać wiedzę dotyczącą biologii i szkodliwości agrofagów, w celu wyznaczenia optymalnych terminów wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe, a także wykorzystywać występowanie organizmów pożytecznych w środowisku naturalnym.

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin :

 1. stosowanie właściwego płodozmianu,
 2. stosowanie właściwej agrotechniki,
 3. uprawę odmian odpornych/tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego,
 4. stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
 5. zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych poprzez zachowanie higieny fitosanitarnej,
 6. ochronę naturalnych wrogów organizmów szkodliwych, wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji,
 7. podejmowanie decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem:
  1. wyników monitoringu występowania organizmów szkodliwych,
  2. progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych,
  3. wskazań programów wspomagania decyzji w ochronie roślin.
 1. stosowanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych w ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi,
 2. stosowanie w pierwszej kolejności środków ochrony roślin o najmniejszym niekorzystnym wpływie na zdrowie człowieka, zwierząt środowiska,
 3. stosowanie obniżonych dawek lub ograniczenia ilości zabiegów,
 4. stosownie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania uwzględniając poziom zagrożenia oraz rozwój odporności,
 5. sprawdzanie efektów zastosowanych metod ochrony roślin przy pomocy ewidencji zabiegów oraz działań monitorujących.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Gwarancją wypełnienia obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony jest wdrożenie systemu Integrowanej Produkcji (IP). Od dnia 1 stycznia 2014 r. – obowiązuje wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Integrowana-Produkcja

Kalkulator zarazy ziemniaka