https://podr.pl/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH-Face-v2.pdf

Inspektor ochrony danych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:

Radosław Pestka
iod@podr.pl
tel. 797-010-644

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 58 326-39-00, adresu e-mail: sekretariat@podr.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@podr.pl

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

b) wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą,

c) 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w celu zawarcia umowy, w której osoba, której dane dotyczą jest stroną.

4. Cele, da których zbierane były Pani / Pana dane osobowe od początku 2018 r. nie uległy zmianie.

5. Podanie przez Pana / Panią danych obowiązkowych jest:

a) dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

b) obowiązkowe, jeśli zostało określone w przepisach prawa lub odbywa się w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub niezawarcie umowy.

6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom które przetwarzają Pana / Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiotom przetwarzającym) lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane / usuwane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

9. W przypadku, kiedy przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

10. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z zapisami Rozporządzenia.

11. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy Pani / Pan uzna, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Facebook/ Fanpage