Wsparcie finansowe na poprawienie jakości powietrza

Problem zanieczyszczenia powietrza znany jest od dawna. W ostatnim czasie poruszany jest jednak częściej niż zwykle z powodu tworzącego się, w wielu regionach naszego kraju, smogu, który jest wynikiem spalania niewłaściwych lub słabej jakości paliw stałych. Dużym wyzwaniem jest też ograniczanie efektu cieplarnianego związanego m.in. z nadmierną emisją dwutlenku węgla.

Dlatego każda inicjatywa wspierająca obniżenie poziomu niskiej emisji i propagująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie cenna.

Do tej pory realizowano wiele programów o za- sięgu krajowym i regionalnym, których celem była poprawa jakości powietrza i upowszech-

nianie wykorzystania OZE. Wśród nich znajduje się również regionalny program wsparcia pn. „Czyste powietrze Pomorza”, prowadzony w wojewódz- twie pomorskim. Program ten ma formę konkursu. W styczniu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolej- ną jego edycję (edycja 2017).

Celem konkursu jest dofinansowanie zadań, któ- rych realizacja przyniesie istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji szko- dliwych substancji do atmosfery (w szczególności dwutlenku węgla).

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do osób prawnych – jed- nostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmio- tów realizujących zadania z zakresu gospodarki ko- munalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną

– realizujących zadania na obszarze województwa po- morskiego, z wyłączeniem Trójmiasta (Gdańska, Gdyni i Sopotu – dla tych miast ogłoszono oddzielny konkurs).

Zadania konkursowe
 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania po- legające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych roz- wiązań:
  1. kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym,
  1. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane bio- masą),
  1. podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 • Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach.
 • Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycz

nych,

 • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 • wielorodzinne, stanowiące własność JST.
 • Elementem zgłoszonego zadania musi być przepro- wadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, na obszarze działania wnioskodawcy, o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z elimi- nacji niskiej emisji.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana doku- mentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedsta- wiająca źródło ciepła przed modernizacją.
Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 19 maja 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników ma nastąpić pod koniec czerwca.

Zasady dofinansowania i jego wysokość
 1. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa za- stosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależno- ści od przyjętego rozwiązania, wynosi nie więcej niż:
  1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
   1. 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające poje- dynczego odbiorcę,
   1. 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej bu- dynek wielorodzinny,
  1. pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
   1. 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
   1. 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu, na zadania związane z modernizacją sys- temu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego, może wynieść nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.
 3. Łączna kwota dofinansowania ze środków Fundu- szu nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.
 4. Wymagany udział środków własnych wnioskodawcy wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifiko- wanych zadania.
 5. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:
  1. zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
   1. kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą
   1. pomp ciepła,
   1. węzłów cieplnych z przyłączami;
 • wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Ponadto podmiot realizujący zadanie musi wyko- nać działania informacyjno-edukacyjne ze środków własnych bądź bezkosztowo.
Poprzednie edycje konkursu

Ogłoszony konkurs był realizowany już w latach poprzednich. W ubiegłorocznej   edycji   WFOŚiGW w Gdańsku podpisał i zrealizował 38 umów na do- finansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery (w 2015 roku – 20 umów). Jest to przykład wsparcia udzielanego na realizację inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zastępujących urządzenia grzew- cze starego typu nowoczesnymi rozwiązaniami. Spo- śród zrealizowanych dotacji, wiele trafiło do osób fizycznych, gdyż liczne samorządy realizowały mo- dernizacje źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, na terenie swoich gmin, wspólnie z mieszkańcami.

Poza działaniami inwestycyjnymi, które w sposób wymierny ograniczają niską emisję, a w szczególności redukują emisję CO2, bardzo ważne są działania eduka- cyjne. Ich celem jest informowanie społeczeństwa o tym, jakie korzyści możemy osiągnąć z instalowania odna- wialnych źródeł energii, jak efektywnie i ekonomicznie ogrzać budynek mieszkalny, a także na czym polega szkodliwość niskiej emisji i w jaki sposób ją ograniczać.

Inwestycje w odnawialne źródła energii, stoso- wanie nowoczesnych technologii spalania, podnosze- nie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, zmniejsza zużycie konwencjonalnych źródeł energii i przynosi korzyści dla środowiska i klimatu.

Źródło: www:wfos.gdansk.pl – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – ogłoszenie o naborze wniosków i regulamin konkursu „Czyste powietrze Pomorza”, wykaz wnioskodawców w ramach konkursu

Opracował Adam Kopeć

Skip to content