Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Adam Kopeć

W dniu 22 czerwca br. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.Ustawa ta została ogłoszona 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 925), a jej przepisy obowiązują od dnia 1 lipca 2016 r.

Tegoroczna nowelizacja wprowadza wiele zmian w Usta- wie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku. Nowelizacja ta ma uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źró- deł energii oraz zasady udzielania im pomocy publicznej. Poniżej przedstawiamy tylko zarys niektórych wprowadzonych zmian.

Definicja prosumenta

Ustawa wprowadza definicję prosumenta. Prosument to odbior- ca końcowy dokonujący zakupu ener- gii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie- związane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prosumentem jest: osoba fizycz- na, szkoła, parafia, wspólnota miesz- kaniowa, osoba prowadząca działal- ność, ale montująca mikroinstalację na potrzeby własne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Definicja rozszerza grono pod- miotów, które będą mogły sko- rzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń w postaci opustów oraz dodatkowych preferencji admini- stracyjnych na etapie inwestycyj- nym i operacyjnym. Ustawa określa też, kto może produkować energię elektryczną w mikroinstalacjach.

Kto może produkować energię elektryczną w mikroinstalacjach?

Ustawa dzieli inwestorów, któ- rzy zdecydowali się na inwestycję w mikroinstalacje na dwie grupy:

  1. prosumentów – odbiorców koń-

w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykony- waną działalnością gospodarczą;

  • przedsiębiorców – posiadaczy mi- kroinstalacji wytwarzającej ener- gię na cele prowadzonej działal- ności gospodarczej.
Korzyści dla prosumentów

Znowelizowana ustawa o OZE wprowadza zupełnie nowe (nigdzie dotąd niestosowane) zasady rozli- czeń dla prosumentów. Zamiast pla- nowanych taryf gwarantowanych (nie weszły w życie), otrzymają oni tzw. opusty, czyli rozliczenie różni- cy między ilością energii wyprodu- kowanej (np. z paneli fotowoltaicz- nych), a tą którą pobrali.

Właściciele najmniejszych mi- kroinstalacji o mocy do 10 kW mogą liczyć na opust w stosunku 1 do 0,8, natomiast dla instalacji w przedzia- le od 10 kW do 40 kW w stosunku 1 do 0,7.

Okres rozliczenia energii ma szczególne znaczenie dla właści- cieli mikroinstalacji fotowoltaicz- nych, które produkują zdecydowa- nie więcej energii latem.

W systemie opustów energia oddawana do sieci w lecie jest po- bierana przez prosumenta w nocy lub zimie, przez co nie występuje konieczność zapłacenia podatku VAT i dochodowego od sprzeda- nej energii, ponieważ zostanie ona skonsumowana na własne potrze- by (nie było sprzedaży). Wytwarza- nie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej nie stanowi działalno- ści gospodarczej. Pobrana energia podlegać będzie przepisom ustawy o podatku akcyzowym, czyli opo- datkowana będzie akcyzą.

Co to oznacza w praktyce? Nadwyżka energii  produkowana w lecie lub w ciągu dnia, nieskon- sumowana od razu może zostać przez prosumenta posiadającego mikroinstalację o mocy do 10 kW odebrana w nocy lub zimie z raba- tem 80% (1 kW wyprodukowany

= 0,8 kW lub 0,7 kW odebranego). Mówiąc prościej, w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla prosu- menta magazyn energii o spraw- ności 80%, w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji foto- woltaicznej jest magazynowana do późniejszego wykorzystania.

Okres wsparcia według przed- stawionych zasad ma obowiązy- wać przez 15 lat od momentu uru-

chomienia produkcji energii (ale nie dłużej niż do końca 2035 roku). Mikroinstalacje będą rozlicza-

ne na dwa sposoby, w zależności od rodzaju inwestora: prosumenta albo przedsiębiorcy – prosumenta biznesowego.

Prosument będzie rozliczany jak przedstawiono powyżej.

W przypadku przedsiębiorcy, sprzedawca ma obowiązek zaku- pu nadwyżek energii wytworzo- nej z mikroinstalacji z odnawial- nych źródeł energii. Cena zakupu wynosi 100% średniej ceny sprze- daży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obo- wiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i ma trwać przez okres 15 lat, nie dłużej niż do końca 2035 roku.

W ustawie zapisano również wprowadzenie tzw. opłaty przej- ściowej, która jest dopisywana do rachunków za energię odbiorcom końcowym i wynikająca z kosztów likwidacji kontraktów długotermi- nowych.

Zmiana ustawy wprowadza regulacje sprzyjające rozwojowi energetyki rozproszonej, poprzez tworzenie   lokalnych   spółdzielni i klastrów energetycznych.

Duża energetyka

Nowelizacja   ustawy   o   OZE zmienia  filozofię  wsparcia  sektora, kierując je w kierunku źródeł wytwórczych stabilnych np. bio- gazowni czy współspalania bio- masy z węglem. Wprowadza m.in. system aukcyjny, do którego do- puszczono współspalanie biomasy z węglem. Wprowadzono również zapisy dotyczące tzw. drewna energetycznego oraz dotyczące biomasy zanieczyszczonej.

Ustawa wprowadza w życie czwarty rozdział ustawy OZE, do- tyczący m.in. aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas „zielone certyfikaty”.

System aukcyjny polega na tym, że rząd zamawia ilość ener- gii ze źródeł odnawialnych, jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki.

Wdrażanie przepisów noweli- zacji ustawy odbywa się etapowo i wymaga przygotowania wielu przepisów wykonawczych. Zapew- ne niedługo przekonamy się o rezul- tatach zmian, jakie wprowadza usta- wa. Niewykluczone też, że niedługo poznamy kolejne jej nowelizacje.

Wszystkich chętnych do zapo- znania się z pełną treścią znoweli- zowanej ustawy OZE odsyłamy do strony internetowej www.lex.pl.

Źródło:

  • portale internetowe www.gramwzie- lone.pl i www.lex.pl
  • miesięcznik „Czysta energia”
  • materiały Instytutu Energii Odna- wialnej
Skip to content