Rusza PROSUMENT – program priorytetowy

Adam Kopeć

W roku 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy program PROSUMENT, który będzie wspierał, w latach 2014-2022, budowę małych instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE.

Program jest ukierunkowany na promowanie no- wych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicz- nej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i insta- latorów oraz zwiększenie miejsc pracy, w tym sektorze. Prosument stanowi kontynuację i znaczne rozsze- rzenie zakończonego w 2014 roku programu prioryte- towego „Dopłaty na częściowe spłaty kapitału do kre- dytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych”.

Planowany budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022, z możliwością zawierania umów kredytu do 2020 roku.

Sposoby wdrażania programu

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

 1. poprzez   jednostki   samorządu   terytorialnego   (jst) i ich związki:
  1. pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
  1. wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkanio- wych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponu- jących lub zarządzających budynkami wskazany- mi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
  1. nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowa- dzony przez NFOŚiGW,
  1. kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 000 tys. zł;
 2. za pośrednictwem banku:
  1. środki udostępnione bankowi wybranemu w prze- targu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielanie kre- dytów bankowych,
  1. nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank,
  1. oprocentowanie kredytu w skali roku 1%,
  1. maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat od daty zawarcia umowy kredytu,
  1. maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi

18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu,

 • bank będzie pobierał prowizję od udzielonego kredytu do 3% niespłaconej kwoty w pierwszym roku i do 1 % w latach kolejnych;
 • za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochro- ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW):
  • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznacze- niem na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami,
  • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW, które podpiszą umowę.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na kwotę 400 mln zł, w tym:

 • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 200 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku,
 • 100 mln zł dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ubie- głym roku Narodowy Fundusz ogłosił nabór wnio- sków dla samorządów i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W stycz- niu bieżącego roku ogłosił nabór wniosków dla ban- ków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w re- alizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

W ramach wdrażania programu poprzez jednostki samorządu terytorialnego, do końca 2014 roku wnioski o wsparcie złożyło 15 gmin na łączną kwotę 48,7 mln zł. Wnioski te są obecnie oceniane i niebawem będą pod- pisywane umowy.

Z województwa pomorskiego wnioski o dofinan- sowanie złożyły cztery gminy: Kobylnica, Słupsk, Tuchomie i Żukowo. Mieszkańcy tych gmin mogą dowiadywać się w urzędach gmin o możliwościach wsparcia z programu.

Kolejnym sposobem wdrażania programu jest wdrażanie poprzez banki. Ta forma umożliwi posze- rzenie dostępu do dofinansowania osobom fizycznym. Z końcem stycznia br. Narodowy Fundusz zakoń- czył przyjmowanie wniosków od banków. Na począt- ku lutego ogłoszono, że wniosek na udostępnienie środków, na udzielanie w 2015 r. kredytów bankowych łącznie z dotacją, złożył Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank dyspo- nuje placówkami w każdym wojewódz- twie. Niebawem powinna być pod- pisana umowa Funduszu z Bankiem. Beneficjenci mogą kierować zapytania o możliwości dofinansowania, terminy uruchomienia przyjmowania i obsługi wniosków bezpośrednio w centrali Ban- ku Ochrony Środowiska w Warszawie, tel. infolinii (22) 571 33 33 lub śledzić stronę internetową NFOŚiGW.

Na terenie województwa pomor- skiego informację na ten temat można również uzyskać w następujących od- działach Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Gdańsk, (trzy oddziały), tel. (58) 301 12 75,

323 41 06, 340 14 75;

–   Gdynia, tel. (58) 661 15 20, 661 15 76;

–   Sopot, tel. (58) 340 49 30/32/33/34/35;

– Słupsk, tel. (59) 842 36 32;

– Elbląg, tel. (55) 230 81 01/05/06.

Banki będą przyjmować wnioski bez rejonizacji.

Trzecim sposobem wdrażania programu jest wdra- żanie za pośrednictwem WFOŚiGW. Do końca ub. roku siedem Funduszy (we Wrocławiu, w Gdańsku, w Olsz- tynie, w Szczecinie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Toru- niu) złożyło wnioski i podpisało umowy na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami. Łączna kwota środków z przeznaczeniem na zawieranie umów z beneficjenta- mi w latach 2014-2015 wynosi 85,04 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej w Gdańsku ogłosił już konkurs pod nazwą

„PROSUMENT DLA POMORZA – Zakup i montaż mi- kroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014- 2015). Ogólne zasady konkursu opierają się na progra- mie „Prosument”.

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynka- mi mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres Funduszu (ul. Straganiarska 24 27, 80-837 Gdańsk) w for- mie pisemnej, wraz z załącznikami.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i nie dłużej niż do końca roku 2015 lub do momentu wy- czerpania dofinansowania. Do konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia realizowane na terenie wo- jewództwa pomorskiego.

Więcej informacji  o  konkursie,  druki  wniosku i wymagane załączniki można znaleźć na stronie in- ternetowej funduszu: www.wfosigw.gda.pl, zakładka PROSUMENT lub uzyskać telefonicznie: 58/305 56 31.

A oto krótkie przypomnienie ogólnego zakresu programu PROSUMENT.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać:

 1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowa- nia budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem w budowie,
 2. wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 3. spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynka- mi mieszalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy ro- zumieć:

 1. prawo własności (w tym współwłasność),
 2. użytkowanie wieczyste.
Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie  przedsięwzięć  obejmuje  zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawial- nych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną in- stalację lub oddzielne w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Program nie przewiduje dofinansowania dla przed- sięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie

instalacji źródeł ciepła.

Rodzaje przedsięwzięć

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycz- nej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz ko- lektory słoneczne o zainstalowanej mocy do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatro- we oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikro- biogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równole- gle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źró- dło energii w jednym budynku mieszkalnym (o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie).

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania
 • Pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącz- nie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.
 • Dotacja w wysokości do 20% (do końca 2015 r.) lub 15% (po 2015 r.) dla instalacji: źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.
 • Dotacja w wysokości do 40% (do końca 2015 r.) lub 30% (po 2015 r.) dla instalacji: systemów fotowolta- icznych, małych elektrowni wiatrowych i mikroko- generacji.
 • Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.
 • Określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifi- kowany dla każdego rodzaju instalacji.
 • Oprocentowanie pożyczki/kredytu – 1%.
 • Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredy- tem – 15 lat.
 • Wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowa- nia kosztów przedsięwzięcia z innych środków pu- blicznych.
Koszty kwalifikowane przedsięwzięć

Pożyczka wraz z dotacją może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Koszty te obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania po- zwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i urucho- mienie instalacji.

Maksymalny poziom jednostkowych kosztów

kwalifikowanych:

1.  źródła ciepła opalane biomasą:
 • kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW,
  • kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW;
2.  pompy ciepła:
 • dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla po- trzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – 3 000 zł/kW,
  • dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u., w zależności od pojemności za- sobnika 150 – 250 litrów lub powyżej 250 litrów – od 5 000 do 8 000 zł/kW,
  • dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.

– 5 500 zł/kW;

 • kolektory słoneczne – 3 500 zł/kW;
4.  systemy fotowoltaiczne:
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW – 8 000 zł/kW,
  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW – 6 000 zł/kW;
5.  małe elektrownie wiatrowe:
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW – 11 000 zł/kW,
  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW – 6 500 zł/kW;
6.  mikrokogeneracja:
 • dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kWe –

40 000 zł/kWe,

 • dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe

– 30 000 zł/kWe,

 • dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe – 9 000 zł/kWe,
  • dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od 20 do 40 kWe – 7000 zł/kWe.

Program zakłada, między innymi, zakup i montaż urządzeń odpowiedniej jakości oraz określa szcze- gółowe wymagania techniczne dla poszczególnych instalacji. W związku z tym, jednym z warunków do- finansowania będzie przedłożenie przez beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej m.in.:

 • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obo- wiązującymi przepisami prawa i zaleceniami pro- ducenta,
 • potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszyst- kich kryteriów programu priorytetowego,
 • określenie przez wykonawcę gwarantowanej wiel- kości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania in- stalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczni- ków wyprodukowanej energii,
 • odpowiedzialność wykonawcy z  tytułu  rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji,
 • wymagana jest wysoka jakość instalowanych urzą- dzeń,  potwierdzona  dokumentami   określonymi w wymaganiach technicznych oraz gwarancja pro- ducentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do pono-

szenia  należności  publiczno-prawnych,  związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczenia należnego podatku dochodowego.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakładka: oferta finansowania/środki krajowe/pro- gramy 2015-2020/ Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (www.nfosigw.gov.pl).

Artykuł opracowano na podstawie materiałów NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Gdańsku

Skip to content