Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Odnawialne źródła energii

– wsparcie dotacyjne

Od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku prowadzony jest nabór wniosków z poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Złożone wnioski będą rozpatrywane w formule konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze całego województwa pomorskiego.

Celem szczegółowym działania 10.3 jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wy- korzystaniu źródeł energii odnawialnej (Słońca, wody, biomasy, biogazu, energii Ziemi), w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (również z wykorzy- staniem kogeneracji). Ma to na celu zwiększenie mocy zainstalowanej  w   źródłach   OZE   zlokalizowanych w regionie, a także rozwój i poprawa stanu technicz- nego systemu elektroenergetycznego.

Preferowane projekty

Preferowane będą projekty:

– wpisujące się w projekty założeń do planów za- opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej;

O wsparcie z poddziałania „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” mogą ubiegać się m.in. grupy producentów rolnych

 • realizowane w formie terytorialnie ukierunkowa- nych pakietów przedsięwzięć;
 • wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakre- sie zastosowanych urządzeń i systemów, np. pro- jekty stanowiące element „wyspy energetycznej” bądź wykorzystujące wysokosprawną kogenerację (w tym mikrokogenerację);
 • zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych;
 • realizowane z udziałem kapitału prywatnego;
 • zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzen- nego określonymi w Planie zagospodarowania prze- strzennego województwa pomorskiego;
 • będące efektem trwałej współpracy oraz podnoszą- ce świadomość mieszkańców w zakresie odnawial- nych źródeł energii i energetyki prosumenckiej.
Typy projektów

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów, wy- mienione w pkt. 5 opisu poddziałania 10.3.1. zamiesz- czonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej RPO WP, tj.:

 1. budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wyko- rzystujących:
  1. Słońce – do 2 MWe/MWt (w szczególności insta- lacje fotowoltaiczne, solarne i aerotermiczne źró- dła ciepła),
  1. biomasę – do 5 MWt,
  1. biogaz – do 1 MWe,
  1. geotermalne źródła ciepła – do 2 MWt;
 2. przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wypo- sażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe;
 • budowę lub przebudowę infrastruktury przyłącze- niowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych;
 • rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych śred- niego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktu- ry energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).
Typy beneficjentów

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów be- neficjentów, wymienionych w szczegółowym opisie działania, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu te- rytorialnego,
 3. jednostek administracji rządowej,
 4. innych jednostek sektora finansów publicznych,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,
 7. jednostek naukowych,
 8. instytucji edukacyjnych,
 9. szkół wyższych,
 10. grup producentów rolnych,
 11. przedsiębiorców,
 12. podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa pu- bliczno-prywatnego.

Jako beneficjentów poddziałania nie wymienia się osób fizycznych, w tym rolników indywidualnych. Ale w ramach konkursu możliwe jest na przykład wystą- pienie jednostki samorządu terytorialnego ze zbiorczym wnioskiem, który może uwzględniać, poza przedsię- wzięciami realizowanymi na obiektach samorządu, również instalacje do zrealizowania na obiektach osób

fizycznych – mieszkańców. Z informacji, jakie do nas do- cierają, niektóre samorządy przygotowują takie wnioski.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projek tów w konkursie wynosi 121 841 798 zł.

Minimalna wartość projektu musi wynosić 300000 zł. Maksymalna wartość projektu nie została ustalona, natomiast maksymalna dopuszczalna kwota dofinan- sowania wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Miejsce składania wniosków

Instytucją zarządzającą działaniem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i na jego adres należy składać wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku.

Rekomenduje się, by projekty ubiegające się o dofi- nansowanie zostały zakończone do końca III kwartału 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, jego regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.rpo.pomorskie.eu w zakładce

„Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (www.rpo.pomorskie.eu).

Adam Kopeć

Skip to content