Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – uproszczenia w programie

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – uproszczenia w programie

Adam Kopeć

Rok 2016 jest kolejnym rokiem realizacji programu priorytetowego – Poprawa efektywności energetycznej –„Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy współpracy z sektorem bankowym. Jest to program, który wspiera oszczędzanie energii i inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zo- bowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo po- wstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, produ- centów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Program ma stanowić impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla benefi- cjentów, ma przynieść znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instru- ment wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Celem programu jest oszczędność energii i ogra- niczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinan- sowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych budyn- kach mieszkalnych.

Program jest wdrażany w latach 2013-2018, wypła- ty będą dokonywane do 31 grudnia 2022 roku.

Planowany budżet programu wynosi 300 mln zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty dla bezzwrot- nych form dofinansowania – dopłat do kredytów ban- kowych.

Efekty wdrażania programu
Efekty wdrażania programu (stan na 31 grudnia 2015 r.)
RokPlan (tys. zł)Wykonanie (tys. zł)% planu
2014 – 201517 4184 88428,0
2016 – 2018282 58200
Razem300 0004 8841,6

Dotychczas  dofinansowano  146  przedsięwzięć w łącznej wysokości 4 883,6 tys. zł (średnia wysokość dopłaty do kredytu 33,4 tys. zł). Średnia powierzch-

nia budowanych domów energooszczędnych wynio- sła 132,5 m2, natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wynosi średnio 26,4 kWh/(m2 * rok).

Statystyka z wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

TreśćŚrednioRazem
Powierzchnia zrealizowanych przedsięwzięć (m2)132,519344,3
Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wyrażony w kWh/(m2 * rok)26,4 
Okres kredytowania (miesiące)157,6
Prowizja od udzielenia kredytu (%)3,60 %
Oprocentowanie kredytu (%)4,71 %
Wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (tys. zł)83,411928,6
Wysokość dopłaty do kredytu (tys. zł)33,44 883,6
Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych

Po ponad dwu latach funkcjonowania programu, Zarząd NFOŚiGW postanowił wprowadzić ułatwienia w realizacji programu. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów.

Zmiany wprowadzają łagodniejsze podejście do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie.

Dwa lata to wystarczający czas do wypracowa- nia na rynku i stosowania przez projektantów takich metod energooszczędnego projektowania, by jedno- cześnie spełnić warunki przy weryfikacji osiągniętych standardów.

Zmiany wprowadzone w programie mają na celu przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków poprzez m.in. obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastycz- ności ich doboru w procesie projektowania, co wpły- nie na poprawę efektywności kosztowej projektów.

Oprócz ww. zmian parametrów technicznych, wprowadzono również ułatwienia proceduralne, np. wyeliminowano konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej bu- dynku (wprowadzono zapis – obliczenia cieplne). Po- nadto wprowadzono dowolność i zarazem możliwość obniżenia kosztów weryfikacji poprzez pominięcie ko- nieczności przeprowadzenia weryfikacji projektu bu- dowlanego w procesie ubiegania się o dotację (benefi- cjent może, lecz nie musi). Wyodrębniono także część wymogów związanych z programem i przekształcono je w zalecenia.

O szczegółach wprowadzonych zmian można się dowiedzieć na stronie internetowej NFOŚiGW, za- kładka: aktualizacja programu priorytetowego.

Zaproponowane zmiany weszły w życie 5 grudnia 2015 r., natomiast wnioski składane przez beneficjen- tów na nowych warunkach powinny być przyjmowane w bankach już od 1 stycznia 2016 r.

Poniżej przypominamy  wybrane  informacje  nt. programu.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać:

 1. osoby fizyczne dysponujące prawomocnym po- zwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą bu- dowały budynek mieszkalny.

Przez dysponowanie nieruchomością należy rozu- mieć:

 • prawo własności (w tym współwłasność),
  • użytkowanie wieczyste;
 • osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do prze- niesienia przez dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa) na swoją rzecz (umowa zawarta w formie aktu notarialnego) prawa

własności albo użytkowania wieczystego nierucho- mości, wraz z domem jednorodzinnym lub lokalem mieszkalnym.

Rodzaje przedsięwzięć
 1. Budowa domu jednorodzinnego.
 2. Zakup nowego domu jednorodzinnego.
 3. Zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budy- nek wolno stojący albo samodzielną część domu bliź- niaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzy- stywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Przedsięwzięcie musi spełniać standard energe- tyczny określony w programie.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane to koszty budowy lub zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym łącznie z kosztami:

 • projektu budowlanego,
 • wykonania weryfikacji projektu budowlanego,
 • wykonania testu szczelności budynku,
 • potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy bu- dynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów pro-

gramu, a w szczególności:

 1. zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bry- ły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów,   dachów,   posadzek,   stolarki   okiennej i drzwiowej;
 2. zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 3. zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowa- nia ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wy- kończeniem budynku/mieszkania umożliwiających zamieszkanie.

Forma dofinansowania

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu ban- kowego realizowanego za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania
 1. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzy- skanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapo- trzebowania na energię użytkową do celów ogrze- wania i  wentylacji  (EUco),  obliczonego  zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz od spełnienia innych warunków  wymienionych  w   tych   wytycznych, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi:
  1. w przypadku domów jednorodzinnych:
 3. standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 * rok) –

dotacja 30 000 zł brutto;

 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 * rok) –

dotacja 50 000 zł brutto;

 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach

wielorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 * rok) –

dotacja 11 000 zł brutto;

 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 * rok) –

dotacja 16 000 zł brutto.

 • W przypadku nieosiągnięcia zakładanego standar- du NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40.

W przypadku nieosiągnięcia zakładanego standar- du NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

 • Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego/loka- lu mieszkalnego wykorzystywana będzie do prowa- dzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się propor- cjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego. W przypadku gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.
Warunki dofinansowania
 1. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika rocznego jed- nostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczone- go zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.
 2. Spełnienie warunków programu:
  1. minimalne wymagania techniczne;
  1. spełnienie wymagań w projekcie budowlanym;
  1. spełnienie wymagań przez zrealizowane przed- sięwzięcie;
  1. zapewnienie jakości robót budowlanych.
 • Dopłaty do kredytów na realizacje przedsięwzięć udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW.
 • Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnio- skowanej dotacji.
 • Wypłata kredytu na realizację przedsięwzięcia na- stępuje zgodnie z zasadami i warunkami obowiązu- jącymi w banku dla kredytów na budowę lub zakup domów i mieszkań oraz umową o współpracy za- wartą przez NFOŚiGW z bankami.
 • Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastą- pić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.
 • Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zre- alizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW.
 • Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przed- sięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efek- tu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego, określonego w wytycznych programu.

Każdy inwestor powinien podpisać z weryfikatorem stosowną umowę na wykonanie weryfikacji projektu bu dowlanego lub potwierdzenie standardu energetycznego budynku lista weryfikatorów dostępna jest na stronie

Związku Banków Polskich (www.zbp.pl/domefekt).

 • Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredy- tu w ramach programu.
 • Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna do- płata do kredytu w ramach programu.
 • Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym dofinansowaniem.
Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnio- skami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnio- ski można składać w bankach , które zawarły umowę z Funduszem.

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Deutsche Bank PBC S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez banki w trybie cią- głym, według kolejności wpływu, zgodnie z warunka- mi określonymi w umowie o współpracy NFOŚiGW z bankiem.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu moż- na znaleźć na stronie internetowej Narodowego Fundu- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www. nfosigw.gov.pl), zakładka „oferta finansowania/środki krajowe/dopłaty do domów energooszczędnych”.

Artykuł opracowano na podstawie materiałów i informacji NFOŚiGW

Skip to content