Zapytanie ofertowe otwarte na dostawę wyposażenia biurowego na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł i innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia biurowego na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, z podziałem na części:

            Część 1: dostawa kontenerków pod biurko – 10 szt

            Część 2: dostawa foteli biurowych – 118 szt

            Część 3: dostawa podnóżków biurowych – 128 szt

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 dla części 1 zamówienia, załącznik nr 6 dla części 2 zamówienia oraz załącznik nr 7 dla części 3 zamówienia do niniejszego ZO.

3. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 dla części 1 zamówienia, załącznik nr 3 dla części 2 zamówienia oraz załącznik nr 4 dla części 3 zamówienia do niniejszego ZO.

II. Zasady, termin i miejsce składania ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 9:15.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 9:00.

3. Ofertę można złożyć:

a) W postaci papierowej, osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego, w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy oraz posiadać dopisek:

Oferta na dostawę wyposażenia biurowego

b) W postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@podr.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać:

Oferta na dostawę wyposażenia biurowego

Przez postać elektronicznąZamawiający rozumieprzesłanie pocztą elektroniczną własnoręcznie podpisanej oferty zeskanowanej i przesłanej w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną własnoręcznie ofertę. Oferty, które nie będą posiadały własnoręcznego podpisu będą uważane za nieważne, z wyłączeniem ppkt c);

c) W formie elektronicznej (plik opatrzony podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w ppk b).

W niniejszym postępowaniu Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu, zgodnie ppkt b).

4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty powinno zostać załączone stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentacji, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do ZO).

7. Cenę należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Podana
w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty oraz wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiotowym ZO, konieczne do prawidłowego i zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia. Należy przewidzieć cały przebieg usługi lub zakres dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie
o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. z informacją „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

9. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.

10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) wpłynęła do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu po terminie składania ofert określonym w ZO;

b) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

c) treść oferty nie odpowiada treści ZO;

d) oferta została złożona w sposób niezgodny z rodz. II pkt. 3;

e) w pozostałych przypadkach określonych w niniejszym ZO.

11. Termin, w którym oferta jest wiążąca dla Wykonawcy wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

13. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Zapytanie ofertowe

08.03.2024 r.

Pobierz

OPZ

08.03.2024 r.

Pobierz

Wzory umów

08.03.2024 r.

Pobierz

Formularz ofertowy

08.03.2024 r.

Pobierz

Odpowiedź na pytanie - uzupełnienie Zapytania

12.03.2024

Pobierz

OPZ - kontenerki biurowe

12.03.2024

Pobierz

Informacja o zakończeniu postępowania

10.04.2024

Pobierz
Skip to content