Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 12.10.2022  roku do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późniejszymi zmianami.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia tego przetargu, wycofania

z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie.

Ogłoszenie

22.09.2022

Pobierz

Załącznik nr 1 - Regulamin przetargu

22.09.2022

Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

22.09.2022

Pobierz

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

22.09.2022

Pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa sprzedaży

22.09.2022

Pobierz

Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu

22.09.2022

Pobierz

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

13.10.2022

Pobierz
Skip to content