ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin2)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 625,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2019 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 1900) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w tym:
1) sposób:
    a) przechowywania środków ochrony roślin,
    b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,
    c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,
    d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin,      uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki;
3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami.
§ 2. Środki ochrony roślin przechowuje się:
       1) w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą;
        2) w sposób zapewniający, że:
     a) nie zostaną przypadkowo spożyte lub przeznaczone do żywienia zwierząt,
     b) są niedostępne dla dzieci,
     c) nie istnieje ryzyko:
         – skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego,
         – skażenia gruntu na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego,
         – przedostania się do systemów kanalizacyjnych, z wyłączeniem oddzielnej bezodpływowej kanalizacji    wyposażonej w szczelny zbiornik ścieków lub w urządzenia służące do ich neutralizacji.

Pamiętajmy także, że środki ochrony roślin:

§ 3. Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie cieczy użytkowej odbywa się:
       1) w sposób ograniczający ryzyko skażenia:
            a) wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego,
            b) gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego;

       2) w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych – w przypadku sporządzania cieczy użytkowej z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Pamiętajmy także, że:

Jeżeli ciecz roboczą sporządzamy na polu lub na plantacji to:

§ 4. Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym resztki cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych należy:
     1) zużyć po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, w miejscu, w którym zastosowano środek ochrony roślin w mniejszej ilości, jeżeli jest to możliwe, lub

Najlepiej trzy lub chociaż dwu – krotnie rozcieńczyć ciecz, która została w zbiorniku opryskiwacza i wypryskać na plantacji, na której wykonywaliśmy oprysk z większą prędkością przy niższym ciśnieniu roboczym.
     2) unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
     3) unieszkodliwić w sposób inny niż wskazany w pkt 2, jeżeli jest on zgodny z przepisami o odpadach.

Ciecz roboczą, która została po opryskaniu plantacji zebrać do zbiornika bezodpływowego lub pojemnika a następnie przekazać ją do firm zajmujących się profesjonalną utylizacją zgodną z przepisami o odpadach.


§ 5. 1. Czyszczenie sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się:
       1) w sposób ograniczający ryzyko skażenia:
            a) wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego,
            b) gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego;

       2) w odległości nie mniejszej niż 30 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych – w przypadku czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
     2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w myjniach urządzeń ochrony roślin w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.


§ 6. Środki ochrony roślin przechowuje się w miejscach lub obiektach, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, powinny:
        1) być położone w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy;
        2) umożliwiać ich zamknięcie w sposób zapewniający, że przechowywane w nich środki są niedostępne dla osób trzecich.


§ 7. 1. Podmioty planujące przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
agrolotniczego ostrzegają o przeprowadzeniu zabiegu przez:
        1) przekazanie informacji o planowanym zabiegu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej:
             a) organom jednostek samorządu terytorialnego właściwym dla obszaru, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu,
             b) organizacjom pszczelarzy działającym na obszarze, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu;
         2) udostępnienie informacji o planowanym zabiegu oraz o niezbędnych środkach ostrożności w sposób miejscowo przyjęty, w szczególności na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscach dostępnych dla osób, które mogą zostać narażone na kontakt z środkami ochrony roślin lub które są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami.
   2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej dane o powierzchni obszaru objętego planowanym zabiegiem oraz jego lokalizacji, o planowanym terminie przeprowadzenia zabiegu lub jego zmianie, o czasie trwania zabiegu oraz o środkach ochrony roślin, jakie będą stosowane.

         Obowiązujące akty prawne należy znać, gdyż nie znajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania, dlatego zapraszamy w razie jakichkolwiek wątpliwości do konsultacji ze specjalistami i doradcami z PODR.

Opracował: Jarosław Muzyka