Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest?

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej za jeden z celów obrała sobie humanitarną
ochronę zwierząt.
Odzwierciedlenie tej polityki znajdziemy w polskich przepisach prawa. W ustawie z 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123) już w art. 1 ust.1 zawarte jest
kluczowe stwierdzenie, bardzo istotne dla aktualnego prawodawstwa dotyczącego
traktowania zwierząt:
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Należy podkreślić, że wymieniona ustawa jest podstawowym aktem prawnym, na którym
opiera się „Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt
wśród rolników w województwie pomorskim na lata 2020 – 2021”.
Etymologia pojęcia dobrostan zwierząt, swoje źródło ma w angielskim terminie animal welfare
(well-being). W skrócie oznacza stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach
pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. W celu jego osiągnięcia należy w jak największym
stopniu zapewnić utrzymywanym zwierzętom pięć wolności.

 1. Pierwszą jest wolność od głodu i pragnienia. Gwarantuje ona dostęp do świeżej wody
  oraz pokarmu, który pozwala zachować pełnię zdrowia i żywotności.
 2. Druga to wolność od niewygody (dyskomfortu). Utrzymując zwierzęta zobowiązani
  jesteśmy dostarczyć im odpowiednie warunki otoczenia, przez które rozumie się
  miejsce do spoczynku i schronienia.
 3. Trzecia chroni od bólu, urazów i chorób. Konieczne jest zapobieganie, diagnozowanie
  i w ostateczności szybkie leczenie.
 4. Czwarta wolność pozwala uwolnić zwierzęta od strachu i stresu. Konieczna jest
  eliminacja okoliczności sprzyjających psychicznemu cierpieniu.
 5. Piąta wolność dotyczy naturalnego zachowania. W celu jej osiągnięcia należy zapewnić
  wystarczającą przestrzeń, właściwe wyposażenie i towarzystwo zwierząt tego samego
  gatunku.
  Ustawa o ochronie zwierząt optymalizuje obchodzenie się ze zwierzętami: