Dofinansowanie przysługuje do krów w typie użytkowym mlecznym lub w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania i krów
w typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym z mięsnym kierunkiem użytkowania. Do krów, które w systemie
IRZ ARiMR figurują jako typ użytkowy kombinowany, jeśli
rolnik nie zmieni typu użytkowego lub doprecyzuje kierunku użytkowania, płatność nie będzie wypłacona. Kierownik
biura powiatowego ARiMR wezwie na piśmie rolnika do dokonania zmiany w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.
Jeżeli pomimo wezwania, w gospodarstwie rolnym nadal są
utrzymywane krowy zgłoszone w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych w typie użytkowym kombinowanym
– płatność do tych krów nie będzie przysługiwać.


Wymogi ogólne pakietu „Dobrostan krów”
Do działania może przystąpić rolnik, który:
• ma nadany odpowiedni numer identyfikacyjny,
• posiada minimum jedną krowę mleczną lub mięsną –
mamkę,
• bydło utrzymywane w gospodarstwie musi być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt,
• złoży wniosek w aplikacji eWniosekPlus i zaznaczy w nim, że
ubiega się o płatność w ramach właściwego dla swojego gospodarstwa wariantu – termin złożenia wniosku: 15 marca
– 15 maja,
• posiada, z wyłączeniem wariantu 2.1. Dobrostan krów
mlecznych – wypas, plan poprawy dobrostanu zwierząt,
który został sporządzony przed upływem 25 dni od dnia,
w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich (jeśli termin składania
wniosków upływa 15 maja, to do 9 czerwca), przy udziale
doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Są to wymagania ogólne. W zależności od tego, jaki wariant chcemy realizować (jeśli spełnimy wymogi, możemy
realizować wszystkie warianty, bo można je łączyć), musimy
spełnić wymogi szczegółowe.
NOWE DZIAŁANIE PROW 2014-2020 „DOBROSTAN ZWIERZĄT”
Dobrostan krów


Wymogi szczegółowe pakietu „Dobrostan
krów”
Dostępność poszczególnych wariantów dotyczących
krów mlecznych zależy od systemu ich utrzymania.

 1. Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas
  Dla gospodarstw utrzymujących krowy mleczne na uwięzi dostępny będzie tylko wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. W gospodarstwie realizującym ten wariant należy zapewnić wszystkim krowom mlecznym utrzymywanym
  w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad), w okresie
  pomiędzy dniem 1 kwietnia a dniem 15 października co najmniej 120 dni wypasu przez co najmniej 6 godzin dziennie.
  Wypas musi być prowadzony bez uwięzi. Jeśli rolnik złoży
  wniosek po 1 kwietnia to okres, w którym realizuje ten wypas
  jest liczony od dnia złożenia wniosku.
  Następny warunek to wypasanie krów na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują
  trawy lub inne zielne rośliny pastewne zadeklarowanych we
  wniosku o przyznanie płatności.
  Kolejny wymóg to prowadzenie rejestru wypasu na
  formularzu udostępnionym przez ARiMR. Rolnik musi zaznaczyć w nim indywidualnie dla każdej krowy mlecznej
  utrzymywanej w gospodarstwie rolnym, dni, w których nie
  była ona wypasana i podać przyczyny tego faktu. Na stronie
  internetowej ARiMR jest dostępna wersja elektroniczna takiego rejestru, do której można zaimportować z systemu IRZ
  Plus plik z listą zwierząt znakowanych indywidualnie. Oczywiście możliwe jest również ręczne wpisanie odpowiednich sztuk do niego. Rejestr ten należy wypełniać na bieżąco, a po zakończeniu okresu wypasu, w terminie od 16 do
  31 października przekazać do właściwego BP ARiMR.
  Płatność obliczana jest przez ARiMR na podstawie danych z IRZ (liczba krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji wariantu) i z danych
  z rejestru wypasu. Pełna stawka płatności dobrostanowej
  w wysokości 185 zł/szt. przysługuje do krowy, dla której zrealizowano wymóg dotyczący wypasu. Jeśli krowa była wypasana mniej niż 120 dni i jej niewypasanie w tym okresie nie
  Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
  za utrzymanie zwierząt w podwyższonych warunkach dobrostanu ponad wymagane
  prawem normy. 9 marca br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
  Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
  pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem
  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Poniżej przedstawiamy informacje
  dotyczące wymagań przy realizacji pakietu drugiego tego działania „Dobrostan krów”.
  jest usprawiedliwione w rejestrze wypasu przyczynami niezależnymi do rolnika, płatność do tej krowy obniża się o 1%
  za każdy dzień takiego nieuzasadnionego braku wypasu.
  Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzone uchybienie
  w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach tego
  wariantu, płatność dobrostanowa w części go dotyczącej
  przysługuje w wysokości odpowiednio zmniejszonej (zgodnie z odpowiednimi załącznikami do rozporządzenia).
 2. Wariant 2.2. – Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych
  grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach
  Właściciele gospodarstw, w których krowy mleczne
  utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym mogą
  również skorzystać z następnego wariantu pakietu drugiego
 1. Wariant. 2.3. Dobrostan krów mamek
  Krów dotyczy jeszcze jeden wariant – wariant. 2.3. Dobrostan krów mamek. W gospodarstwie realizującym ten
  wariant wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym
  (wszystkie siedziby stad) krowom mamkom*, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg, w typie użytkowym mięsnym
  lub kombinowanym o mięsnym kierunku użytkowania, zapewnia się co najmniej 140 dni wypasu w sezonie pastwiskowym tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października ( wypas bez uwięzi) na trwałych użytkach zielonych lub gruntach
  ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny
  pastewne, a w okresie od dnia 16 października do 14 marca
  kolejnego roku – dostęp do środowiska zewnętrznego, którego powierzchnia musi być zwiększone o co najmniej 20%
  w stosunku do minimalnej powierzchni określonej dla bydła
  utrzymywanego w systemie otwartym. Oznacza to, że minimalna wielkość zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi, okólniki) udostępnionej w okresie zimowym
  bydłu mięsnemu wynosi: