Wszyscy rolnicy, którzy:
– skorzystali z wsparcia w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub
– ubiegają się o wsparcie w ramach Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.

W przypadku poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie” ukończenie szkolenia, musi mieć miejsce nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej.

W przypadku Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej pomoc przyznaje się, jeżeli wnioskodawca odbędzie szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Szkolenie o zostało udostępnione przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w formie szkolenia ekranowego w ramach platformy „Moodle”, pod adresem:
www.szkoleniadlarolnika.pl 

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania w platformie szkoleniowej, a w przypadku pierwszej wizyty założenia konta użytkownika. Konta użytkowników zawierają dane spersonalizowane i powinny być zgodne z danymi beneficjenta/wnioskodawcy wsparcia.

Szkolenie dostępne będzie do 15 marca 2025 roku.