4 bloki tematyczne w ramach w/w tematu:

Blok WODA – Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z tematu Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia w gospodarstwie rodzaje inwestycji, które mają na celu wspieranie zrównoważonego gospodarowania wodą.

Blok GLEBA – Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z tematu „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie oraz ochronę zasobów glebowych, które stanowią warunek  konieczny zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom stabilności i bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnienie prawidłowych funkcji gleb oraz ich potencjału produkcyjnego jest uzależnione od stosowania właściwych praktyk w rolnictwie, m.in. poprzez ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, racjonalną gospodarkę nawozową, zwiększenie sekwestracji węgla w glebie, utrzymanie lub poprawę różnorodności biologicznej gleby, zapobieganie erozji oraz zagęszczeniu gleby. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia rodzaje inwestycji, poprzez które możliwe jest ograniczenie negatywnego odziaływania działalności rolniczej na glebę. 

Blok POWIETRZE – Szkolenia dotyczące inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym zmniejszenie obciążeń dla środowiska poprzez ograniczenie emisji wpływających na powietrze (gazy cieplarniane, amoniak, odory).

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe rodzaje inwestycji, które mogą stanowić narzędzia do redukcji emisji z rolnictwa. Wiedza w zakresie odpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych, systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich, niskoemisyjnego utrzymania zwierząt gospodarskich czy zmniejszenia zużycia mineralnych nawozów azotowych i technik aplikacji nawozów pozwoli realizować praktyki wykraczające poza powszechnie stosowane metody produkcji w gospodarstwie z korzyścią dla jakości powietrza.

Udział w szkoleniu pozwoli dowiedzieć się z jakich Interwencji PS WPR, których celem jest   poprawa jakości powietrza, można skorzystać w gospodarstwie. 

Blok KLIMAT – Szkolenia dotyczące inwestycji chroniących klimat.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot  szkolenia dotyczy inwestycji chroniących  klimat.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym ochronę klimatu. Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zmian klimatu na rolnictwo oraz w jaki sposób, wprowadzanie określonych inwestycji, ważnych dla klimatu, przyczyni się do łagodzenia tych zmian.

Zapisy na szkolenia pod adresem szkolenia@podr.pl, telefon 58 326-39-14

Ramowy program szkolenia

Temat szkolenia:
ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI takimi jak: WODA, GLEBA, POWIETRZE, KLIMAT w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”
Rodzaj szkoleń: on-line
Liczba dni szkoleń: dwudniowe szkolenia, gdzie pierwszy dzień szkolenia realizowany jest w formie webinaria, drugi dzień szkolenia to wyjazd do gospodarstwa rolnego
Zasięg terytorialny szkolenia: ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw
Ramowy program szkolenia
Lp.Tematyka – zagadnienia do omówieniaLiczba godzin zajęćMetoda pracy
Pierwszy dzień szkolenia 
1.Blok Woda
1. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie
(retencjonowanie wody, agrotechnika w poprawie gospodarki wodnej, efektywność wykorzystania wody, retencjonowanie wody, odporność na suszę).
2. Inwestycje mające na celu poprawę gospodarowania wodą:
− pozyskiwanie, magazynowanie i zagospodarowanie wody deszczowej,
− powtórny obieg wody,
− oszczędne gospodarowanie wodą.
3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).
2 godz.webinarium
2.Blok Gleba
Inwestycje mające na celu:
a) ograniczenie zużycia środków ochrony roślin:
− precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, recyrkulacyjne),
− mechaniczna lub biologiczna walka z chwastami lub szkodnikami (np. pielniki, urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników);
b) zwiększenie sekwestracji  oraz bioróżnorodności gleby:
− uprawa gleby  pasowa lub bezorkowa,
− ochrona gleby (np. ściółkowanie, siewniki do poplonów),
− utrzymanie zadrzewień śródpolnych, systemów rolnoleśnych oraz trwałych użytków zielonych;
c) techniki uprawy gleby, agregatowanie maszyn.
Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).
3 godz.webinarium
3.Blok Powietrze
1. Zobowiązania Polski dot. zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
2. Inwestycje mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń:
− przechowywanie nawozów naturalnych lub kiszonek,
− systemy oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich,
− niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich (np. systemy zarządzania stadem, roboty do czyszczenia podłóg),
− zmniejszenie zużycia mineralnych nawozów azotowych przez ich efektywniejsze wykorzystanie, doglebowe techniki aplikacji nawozów naturalnych, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.
3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).
2 godz.webinarium
 4.Blok Klimat
1. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zobowiązania Polski dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.
Inwestycje mające na celu adaptację do niekorzystnych warunków pogodowych:
a) w produkcji zwierzęcej:
− systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne dla zwierząt,
− wodopoje dla zwierząt,
b) w produkcji roślinnej:
− zwiększanie retencji wody glebowej poprzez bezorkowe systemy uprawy,
− wzmacnianie usług ekosystemowych poprzez zadarnienia, zadrzewienia,
− zwiększanie mikroretencji poprzez zagospodarowanie wody deszczowej,
− siatki przeciwgradowe.
3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).
 2 godz. webinarium
 Drugi dzień szkolenia
  Zapoznanie ostatecznych odbiorców z więcej niż jedną technologią środowiskowo-klimatyczną stosowaną w gospodarstwie rolnym w ramach różnych bloków tematycznych (woda, powietrze, gleba, klimat).
Omówienie (a także w miarę możliwości zaprezentowanie jej pracy) sposobu działania danej maszyny/inwestycji/technologii i jej odziaływania na wybrane elementy środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze, klimat).
Wyjaśnienie, przez przedstawiciela wizytowanego gospodarstwa, praktycznych aspektów/korzyści stosowania tej technologii.
do 4 godz.wizyta w gospodarstwie rolnym/ gospodarstwach rolnych