Logotypy SIR

 W dniach 28 września – 2 października br. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu zorganizował wyjazd studyjny pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa podlaskiego” .

Operacja miała na celu zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami przedsiębiorczości: turystyki wiejskiej, twórczości ludowej i rzemiosła, małego lokalnego przetwórstwa, a także innowacyjnymi metodami łączenia różnych źródeł dochodu, w tym z działalności pozarolniczych. Uczestnicy poznali innowacyjne rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości wiejskiej. Ponadto operacja miała na celu pokazanie na przykładzie województwa podlaskiego proces budowania sieci komercjalizacji polskich produktów żywnościowych w powiązaniu z turystyką wiejską. Uczestnicy poznali innowacyjne rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości wiejskiej wpływającej w znaczny w sposób na skracanie łańcucha żywności. Udział w przedsięwzięciu grupy docelowej ułatwi tworzenie oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ułatwi wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w sektorze turystycznym i spożywczym na obszarach wiejskich, co stworzy warunki do dalszego działania we współpracy. Uczestnicy poznali innowacyjne działania gospodarcze min.: zapoznali się z ofertą Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, a także firmy Dary Natury, gdzie uczestnicy brali udział w warsztatach przygotowywania mieszanek ziołowych.

W Korycinie uczestnicy zapoznali się z działalnością lokalnej serowarni, gdzie produkowane są sery korycińskie. Ser Koryciński wpisano na listę produktów regionalnych już w 2005 roku, w 2012 roku otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat ,,Chronione Oznaczenia Geograficzne”. Oryginalny produkt może być produkowany tylko na terenie gmin Korycin, Suchowola oraz Janów. Sery korycińskie to podlaska marka, która została wielokrotnie wyróżniona.

Grupa uczestniczyła również w warsztatach serowarskich, które odbyły się na terenie Parku Kulturowego ,,Milewszczyzna”, w warsztatach rękodzieła ludowego w Izbie Tkackiej w Janowie oraz w warsztatach kowalskich, które odbyły się w tradycyjnej kuźni w Hajnówce. Właściciel kuźni podtrzymując tradycje zawodu kowala, prowadzi atrakcyjne lekcje i warsztaty dla turystów.

Grupa zapoznała się z produkcją tradycyjnych przetworów owocowo-warzywnych w gospodarstwie prowadzącym przetwórstwo i sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz z ofertą turystyczną gospodarstwa ,,Ptasie Radio”.

W lokalnej przetwórni wyrobów lokalnych ,,Cydr Podlaski” uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat produkcji i działań marketingowych sprzedaży cydru podlaskiego.

Uczestnicy wyjazdy studyjnego mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych regionu, sposobu promocji i sprzedaży regionalnych i tradycyjnych potraw kulinarnych.

Wyjazd studyjny był doskonałą formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, umożliwił wymianę doświadczeń i możliwość powstania grupy operacyjnych, a także umożliwił poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci  Obszarów Wiejskich

PROW 2014–2020”

Agnieszka Rojewska

W ramach realizacji operacji pt. „,,Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa podlaskiego”” realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie zostały przygotowane również: webinarium (szkolenie on-line) oraz audycja radiowa.

W dniach 14-15 grudnia zostało zrealizowane szkolenie w formie webinarium pt.:
„10 POMYSŁÓW NA BIZNES NA WSI”. Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań związanych z biznesem na wsi, przedstawienie praktycznych przykładów realizowanych w Polsce oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań z zakresu tworzenia przedsięwzięć w regionie. Bardzo ważnym elementem operacji była forma warsztatowa – wymiany doświadczeń w formie dyskusji, jako niezbędny czynnik mogący przyczynić się do powstania nowych, ciekawych, wspólnych inicjatyw w tematyce przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Celem było również tworzenie sieci kontaktów i współpracy. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom będzie możliwa wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi woj. pomorskiego. Operacja miała przyczynić się do aktywizacji rolników, przedsiębiorców, jak i mieszkańców obszarów wiejskich do łączenia produkcji rolniczej z działalnością pozarolniczą, co z pewnością przekładać się będzie na podejmowanie działalności gospodarczej i zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych oraz mieszkańców z obszarów wiejskich. W szkoleniu uczestniczyło znacznie ponad 90 osób zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu szkoleniu.

W szkoleniu wzięli udział, m.in. rolnicy z terenu województwa pomorskiego, rolnicy prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, członkinie kół gospodyń wiejskich, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy i specjaliści PODR oraz przedsiębiorcy, których działalność jest związana z przetwórstwem rolno-spożywczym z terenu województwa pomorskiego. Grupa szkoleniowa wykazała się dużą aktywnością. Uczestnicy odnosili się na bieżąco do przedstawianych pomysłów biznesowych, oceniali również plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, dopytywali również o szczegóły odnośnie procedury prowadzenia działalności rolniczej w ramach KRUS i ZUS oraz RHD.

Liczne pytania zadawane przez uczestników pokazały, jak duże jest zapotrzebowania na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Agnieszka Rojewska

Celem operacji było przekazanie informacji nt. różnych form usług oferowanych przez gospodarstwa rolne i mieszkańców obszarów wiejskich np. turystyki wiejskiej, małego lokalnego przetwórstwa, a także zapoznanie z innowacyjnymi metodami łączenie różnych źródeł dochodu, w tym z działalności pozarolniczych, innowacyjne rozwiązania gospodarcze na obszarach wiejskich. Operacja miała na celu przekazanie wiedzy z zakresu małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a co za tym idzie działań mających na celu skracanie łańcucha dostaw żywności. Wysłuchane osoby, które wdrożyły nowe innowacyjne metody łączenia pracy w rolnictwie z innym źródłem dochodu, mogą być inspiracją dla środowiska zainteresowanego przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Ta forma realizacji operacji stworzyła nowe możliwości dotarcia informacji do szerszej grupy odbiorców, może również zaowocować włączeniem się do współpracy innych przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich.

Agnieszka Rojewska