Logowanie - KSOW - Czempionat

W dniach 11-12 września 2021 r., na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbył się VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna. Wystawa była wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jej współorganizatorem był Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku, a dodatkowym partnerem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Celem operacji było przeszkolenie hodowców koni z zakresu oceny użytkowości koni sztumskich kwalifikowanych do programów ochrony zasobów genetycznych, ukazanie przez wystawców zwierząt postępu hodowlanego jako innowacyjnych, oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w sektorze hodowli oraz nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z hodowlą zwierząt i pracami hodowlanymi w gospodarstwie rolnym na przykładzie koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim przez uczestników konkursu „Młody hodowca”.

Działania przeprowadzone w ramach operacji:

1. VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna – ocena zwierząt według wzorców rasowych objętych ochroną zasobów genetycznych

W pierwszym dniu wystawy ocenie poddano 55 szt. koni, w tym: 18 szt. ogierów i 37 szt. klaczy zaprezentowanych przez 30 hodowców. Konie pokazywane były w ręku, w stępie i w kłusie po okręgu, w grupach i klasach: I – klacze roczne, II ogiery roczne, III – klacze 2-letnie, IV – ogiery 2-letnie. W ocenie indywidualnej uwzględniano takie cechy, jak: typ rasowy i płciowy, pokrój, stęp, kłus oraz wrażenie ogólne. Konie oceniała komisja w składzie: Michał Masłowski – główny specjalista Stadniny Koni Nowe Jankowice, Marek Morawiec – wieloletni dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie oraz Jerzy Ożga – trener, Klub Jeździecki Buffalo Bill w Jantarze. W drugim dniu wystawy ogłoszono wyniki oceny koni, odbył się ich pokaz oraz wręczono nagrody czempionom, wiceczempionom, a także laureatom III miejsc w poszczególnych grupach i kategoriach.

Zdjęcie 1. Klacz MELUZYNA z nr 37 uzyskała tytuł czempiona w kategorii „Klacze dwuletnie” i czempiona wystawy (SUPERCZEMPIONA) w kategorii „Klacze sztumskie”, właściciel Pan Andrzej Stefański. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego wręczał Pan Ksawery Grubba-Szreder.

Klacz MELUZYNA z nr 37

Zdjęcie 2. Ogier AMULET MK z nr 52 uzyskał tytuł czempiona w kategorii „Ogiery dwuletnie” i czempiona wystawy (SUPERCZEMPIONA) w kategorii „Ogiery sztumskie”, właściciel Pan Mariusz Kordek. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego wręczał Ksawery Grubba-Szreder, a także Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Wiesław Burzyński – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

Ogier AMULET MK z nr 52

Lista laureatów VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich – Wystawy Specjalistycznej:

I. Klacze roczne
1. Czempion – klacz GRENADA RH, właściciel Rafał Hendzlik,
2. Wiceczempion – klacz ELLEANA, właściciel Bogusław Piontkowski,
3. III miejsce – klacz ELEGANTKA, właściciel Zbigniew Błaszkiewicz

II. Klacze dwuletnie
1. Czempion i Czempion Wystawy (SUPERCZEMPION) – klacz MELUZYNA, właściciel  Andrzej Stefański,
2. Wiceczempion i Wiceczempion Wystawy (II SUPERCZEMPION) – klacz GORIA-KW, właściciel Krzysztof Wenski,
3. III miejsce – klacz GABONA, właściciel Rafał Okrzeja

III. Ogiery roczne
1. Czempion i Czempion Wystawy (SUPERCZEMPION) – klacz MELUZYNA, właściciel  Andrzej Stefański,
2. Wiceczempion – ogier MODEL I, właściciel Dawid Skierka,
3. III miejsce – ogier TALAN, właściciel Tomasz Witka

IV. Ogiery dwuletnie
1. Czempion i Czempion Wystawy (SUPERCZEMPION) – ogier AMULET MK, właściciel Mariusz Kordek,
2. Wiceczempion i Wiceczempion Wystawy (II SUPERCZEMPION) – ogier ELLSAVO, właściciel Bogusław Piontkowski,
2. III miejsce – ogier EMILIO, właściciel Dawid Skierka2. Warsztaty dla hodowców koni

Podczas warsztatów dr Grażyna Polak – Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt z Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k. Krakowa w sposób wyczerpujący i fachowy przeprowadziła wykład pt. „Ocena użytkowości koni sztumskich kwalifikowanych do programów ochrony zasobów genetycznych w świetle finansowania z PROW”. Odbyła się również próba dzielności dla koni zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni w typie sztumskim, która obejmowała próbę podnoszenia nóg oraz prezentację koni w ruchu – w stępie i kłusie oraz na „stój”. Spotkanie to było polem do merytorycznych dyskusji oraz wymiany doświadczeń. W warsztatach udział wzięło 30 hodowców koni.

Zdjęcie 3. Dr Grażyna Polak, Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt

Pani dr Grażyna Polak, Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt

Zdjęcie 4. Uczestnicy warsztatów.

Uczestnicy warsztatów3. Konkurs „Młody hodowca”

W konkursie uczestniczyło 12 osób w wieku od 10 do 23 lat hobbystycznie bądź rodzinnie zajmujących się końmi. W ramach konkursu odbył się pokaz oprowadzania koni oraz jego oswojenia z uczestnikiem. W skład komisji konkursu weszli: Andrzej Kopczyk – Dyrektor Biura Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, Wiesław Adam Jończyk – Inspektor d/s hodowli PZHK w Malborku oraz dr Grażyna Polak – Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt. Oceniano umiejętności prezentacji koni w ręku, w stępie i w kłusie po okręgu. Następnie wyłoniono i nagrodzono laureata konkursu.

Zdjęcie 5. Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, laureat konkursu Natan Szwichtenberg z Wieżycy oraz Antoni Hajdaczuk – wieloletni Dyrektor Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Laureat Konkursu

Organizacja VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich – Wystawy Specjalistycznej umożliwiła bardzo szerokiej grupie odbiorców zainteresowanych chowem i hodowlą rodzimych ras zwierząt, w tym głównie koni zimnokrwistych w typie sztumskim, obserwację zachowania zwierząt, zapoznanie z zasadami oceny wartości hodowlanej i użytkowej oraz zasadami wyboru najlepszych sztuk. Posłużyła wymianie praktycznej i aktualnej wiedzy oraz doświadczeń np. w zakresie prawidłowego chowu i hodowli, zoohigieny i użytkowania zwierząt gospodarskich, czego dobrym przykładem jest Konkurs „Młody hodowca”, a także upowszechnianiu nowych rozwiązań pomiędzy hodowcami, związkami hodowców, doradztwem, jednostkami naukowo-badawczymi a instytucjami sektora rolniczego. Ponadto warsztaty z zakresu oceny użytkowości koni sztumskich kwalifikowanych do programów ochrony zasobów genetycznych w świetle finansowania z PROW uświadomiły znaczenie doświadczalnictwa zootechnicznego w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich.

Duże zaangażowanie partnerów KSOW, tj. PODR w Lubaniu oraz Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku przyczyniło się do pełnej i prawidłowej realizacji zadań objętych operacją, a tym samym do realizacji na wysokim poziomie celów operacji. Ponadto pełen profesjonalizm osób biorących udział w pracach komisji oceny koni oraz konkursu „Młody hodowca”, a także prowadzących warsztaty dla hodowców koni pozwolił na uzyskanie bardzo wysokiego poziomu merytorycznego oraz przyczynił się do niezwykle sprawnego przebiegu działań operacji.

Nieoceniony wkład w realizację operacji wniosły również służby weterynaryjne pełniące nadzór oraz opiekę weterynaryjną, pracownicy zapewniający całodobową opiekę i nadzór nad zwierzętami, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i uprzątniecie wystawy oraz pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu sprawujący ochronę terenu wystawienniczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa zwierząt i zwiedzających, w szczególności podczas oceny zwierząt oraz pokazu i nagradzania laureatów Wystawy.

Wszystkim osobom biorącym udział w realizacji niniejszej operacji składamy serdeczne podziękowanie.

Alicja Panimasz-Wolska

Logowanie - KSOW - Czempionat 2