logotypy SIR

„Pomorskie Partnerstwa ds. Wody”

Wyjazd szkoleniowy 15-16.11.2021 r.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie Pomorskiego Partnerstwa ds. Wody w każdym powiecie woj. pomorskiego, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem operacji będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i  potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków Partnerstwa, diagnoza sytuacji w  zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu – analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego do Minikowa byli przedstawiciele administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, inne podmioty zainteresowane tematem, doradcy oraz specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Grupa liczyła ponad 40 osób.

W pierwszym dniu wyjazdu szkoleniowego odbyły się wykłady.

Pierwszym wykładowcą był dr Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. Przeprowadził wykład pt. „Gleba sprawna hydrologicznie, jak ją stworzyć”.

Drugim prelegentem był dr hab. inż. Roman Rolbiecki z Politechniki Bydgoskiej, który zaprezentował wykład nt. „Rola nawadniania w rolnictwie i jego efekty na podstawie deszczowni w Minikowie”.

W drugim dniu wyjazdu szkoleniowego została zorganizowana wizyta do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W Minikowie uczestnicy mieli okazję zobaczyć pracę deszczowni na poletkach doświadczalnych. Dr hab. inż. Roman Rolbiecki wraz z Panem Dawidem Skotnickim – Kierownikiem Działu Technologii Produkcji Rolniczej w K-PODR zaprezentowali deszczownię w trakcie jej pracy oraz omówili korzyści wynikające z nawadniania pola.

Następnie uczestnicy udali się na salę wykładową, gdzie zostały omówione dalsze prace Kujawsko-Pomorskiego ODR. Dyrektor Ośrodka Ryszard Zarudzki wraz z Małgorzatą Kołacz Głównym specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin omówili działania Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Następnym prelegentem była Pani Wiesława Kosperska-Wołowicz z Instytutu Techniczno-Przyrodniczego. Przedstawiła wykład nt. „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach”

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego „Pomorskie Partnerstwa ds. Wody” nabyli wiedzę z zakresu dobrych praktyk gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Emilia Pellowska

Fot. Agata Karczyńska