W dniu 8 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych jednym ze sposobów ochrony środowiska”.

Konferencję otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instalowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach jest jednym ze sposobów obniżenia kosztów ich funkcjonowania, co jest szczególnie ważne przy obecnie bardzo szybko rosnących cenach energii i paliw.

Pierwszy wykład pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawił strukturę produkcji oraz zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele na najbliższe lata. Omówił również dynamikę rozwoju instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce. Odniósł się także zmian prawnych dla prosumentów, które zaczęły obowiązywać od kwietnia br. – producentów energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych (rozliczających się dotychczas w systemie net-metering, czyli tzw. opustów, a w nowym systemie na podstawie net-billingu – rozliczanie wartościowe).

Temat „Oszczędzanie energii – jak wdrażać i finansować (programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Agroenergia, Moje Ciepło)” przedstawił Marcin Gregorowicz, Kierownik Działu Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W swoim wystąpieniu omówił zasady krajowego programu „Agroenergia” – kolejnego, trzeciego naboru. Program skierowany jest do gospodarstw rolnych, a jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym z wykorzystaniem wsparcia na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. Następnie przedstawił krajowy program „Czyste Powietrze” w  nowej jego edycji. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych oraz wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W dalszej części wykładu prelegent zaprezentował założenia kolejnej edycji programu „Mój prąd 4.0” wspierającego montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE oraz zasady nowych krajowych programów „Ciepłe Mieszkanie (dla osób mieszkających w budownictwie wielorodzinnym i „Moje Ciepło” (dla osób budujących nowe budynki mieszkalne jednorodzinne). Przedstawił również planowane wsparcie z PROW 2014-2022 na instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych (obszar F w Modernizacji gospodarstw rolnych).

Kolejny zagadnienie –  Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie – korzyści, zasady rozliczania” – omówił Wojciech Suwik, dyrektor regionalny północy firmy ESOLEO z Warszawy, zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedstawił możliwości oszczędzania wydatków na energię elektryczną poprzez inwestycje w instalacje OZE. Uczynił to na wybranych przykładach działalności gospodarczych (bar, sklep, restauracja). Zaprezentował koszty na budowę instalacji fotowoltaicznej i możliwości jej produkcji, jak i jej finansowanie. Na zakończenie zaprezentował możliwości firmy, osiągnięcia oraz budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych o mocy 70 MW w Polsce.

Temat „Pompy ciepła powietrze-woda w systemach grzejnikowych” omówili Karol Werra i Marcin Pankowski z firmy instalującej odnawialne źródła energiiEKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna. W swoim wystąpieniu zaprezentowali budowę instalacji, zasadę działania różnych rodzajów pomp ciepła, ich eksploatację (na przykładach wykonanych instalacji) oraz nowe rozwiązania techniczne, które są dostępne na rynku. Przedstawili również ofertę firmy zajmującej się montażem wszystkich rodzajów instalacji OZE.

W wystąpieniu pt. „Agrofotowoltaika w połączeniu z rolnictwem węglowym – nowe szanse dla rolnictwa”  Paweł Kwiecień, z firmy KELFIELD Główczyce omówił nowatorską w Polsce koncepcję budowy pionowych, dwustronnych modułów fotowoltaicznych na gruntach rolnych, które umożliwiają produkcję czystej energii i jednocześnie prowadzenie normalnej uprawy. Ta nowatorska koncepcja o nazwie „Agorofotowoltaika” jest już wykorzystywała w innych krajach i niebawem będzie dostępna również dla naszych gospodarstw. Mówca przedstawił zalety tego rozwiązania i korzyści dla inwestora oraz środowiska. Omówił również założenia rolnictwa węglowego, którego głównym celem jest odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu i charakteryzuje się ujemnym śladem węglowym redukującym CO2.

Michał Walerzak, dyrektor ds. inwestycji, CORAB SA z firmy produkującej i instalującej odnawialne źródła energiiprzedstawił temat „Zarabiaj z zieloną energią”.  Omówił możliwości produkcyjne firmy, zasady techniczne instalacji fotowoltaicznych, korzyści dla inwestorów zarówno przy wykorzystaniu małych instalacji, jak również przeznaczenie użytków na budowę dużych farm fotowoltaicznych i związane z tym korzyści dla rolników. Swoje wystąpienie zakończył prezentacją oferty firmy dotyczącą wykonawstwa przede wszystkim dużych instalacji OZE.

Ostatnim wykładowcą był Tomasz Aziewicz z SANTANDER LEASING SA, który zaprezentowałtemat „Finansowanie budowy farm fotowoltaicznych”. W swoim wystąpieniu wskazał ścieżkę korzystania z finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii od pomysłu, poprzez decyzje i projekt, rozpoczęcie budowy i wybudowanie farmy fotowoltaicznej. Zachęcał do korzystania z dogodnego finansowania przedsięwzięć oferowanego przez bank. 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. W konferencji uczestniczyło łącznie 183 osoby, w tym: rolnicy, młodzież szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów, firm, instytucji współpracujących z rolnikami oraz doradcy.

Mamy nadzieję, że szczegółowe przedstawienie problematyki odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do ich popularyzacji w naszym regionie, ale przede wszystkim zwiększy liczbę tych instalacji, co wpłynie na ochronę środowiska i przyniesie korzyści inwestorom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie www.podr.pl – zakładka /dla rolnika/wydawnictwa/materiały-konferencyjne.

Adam Kopeć