Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniu 24 marca 2022 r. zorganizował konferencję pn. „Rolniczy handel detaliczny w praktyce”.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej, konferencja odbyła się w systemie hybrydowym, była dostępna w formie stacjonarnej i online.

Podczas otwarcia konferencji Pan Andrzej Dolny Dyrektor PODR w Lubaniu przywitał zgromadzonych gości i wykładowców z całej Polski. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarach wiejskich.

Pierwszy wykład wygłosiła Pani Izabela Struczyńska – nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku dotyczący „Zatrudniania cudzoziemców w Polsce”. Tematyka wykładu związana była z formami zatrudnienia cudzoziemców, umową o pomocy przy zbiorach oraz zagrożeniach wypadkowych w rolnictwie.

Kolejny temat „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i higieny produktów pochodzenia zwierzęcego przetwarzanej w gospodarstwie” przedstawiła Pani Katarzyna Balawender – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności w Gdańsku. Pani Katarzyna nawiązała w swoim wystąpieniu do odpowiedzialności producentów i dostawców w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Przytoczyła podstawowe akty prawne obowiązujące w rolniczym handlu detalicznym oraz wymagania dla pomieszczeń mieszkalnych, ruchomych punktów sprzedaży, straganów i automatów ulicznych. Nawiązała między innymi do instrukcji higienicznych w uproszczonym HACCP, rodzajach produktów i rocznych limitach ilościowych. Następną prelekcję „Produkcja żywności pochodzenia roślinnego w warunkach domowych w ramach rolniczego handlu detalicznego” poprowadziła Pani Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawiając zmiany jakie nastąpiły w rolniczym handlu detalicznym w ciągu ostatnich paru lat. Bardzo szeroko omówiła temat związany z produkcją żywności przetworzonej, ewidencji i warunkach prowadzenia sprzedaży oraz czynnikach wpływających na jakość i bezpieczeństwo żywności. Pani Barbara poruszyła także bardzo ważną kwestię związaną z ułatwieniami w zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz jakości zdrowotnej i mikrobiologicznej  żywności.

Przed przerwą Pani Natalia Stysiak i Pani Patrycja Mielewczyk z firmy AVIVA poinformowały nas o możliwościach i formach ubezpieczenia w rolnictwie oraz przedstawiły specjalne rozwiązania dla osób, które prowadzą działalność.

Kolejny wykład „Rozliczenie sprzedaży produktów rolnych (źródło przychodów, zwolnienie dochodów) – formy opodatkowania”, przedstawiła Pani Katarzyna Skotarek i Pani Agnieszka Musiałowska z Urzędu Skarbowego w Malborku. Panie omówiły między innymi zagadnienia związane z działalnością rolniczą i działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poruszyły również temat rozliczeń sprzedaży produktów rolnych, form opodatkowania, działalności rolniczej w ustawie o VAT, a także problematykę związaną z dostawami produktów rolnych i obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kolejnymi prelegentkami były Panie Marta Knop i Joanna Sosnowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy. W swojej wypowiedzi nawiązały do „Wymagań jakościowych i znakowania produktów w rolniczym handlu detalicznym”. Dowiedzieliśmy się jakie informacje powinny zawierać produkty opakowane i nieopakowane w znakowaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, poznaliśmy obowiązujące ustawy prawne o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także zobaczyliśmy przykładowe etykiety produktów.

Bardzo oczekiwanym zagadnieniem był temat: „Bieżące działania, możliwości finansowania”, który przedstawiła Pani Sylwia Skupień p.o. Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni omawiając możliwości wsparcia w ramach działań PROW 2014-2020. Otrzymaliśmy informację na temat kluczowych aktów prawnych w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pani Sylwia omówiła kryteria wyboru operacji oraz koszty kwalifikowalne. Zapoznała nas z wprowadzonymi ułatwieniami, formami, wysokością i przeznaczeniem pomocy. Poruszyła również kwestię dofinansowania w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw i działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Zwieńczeniem konferencji był wykład Pana Aleksandra Karaś – brokera innowacji w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, który również przedstawił nam działanie „Współpraca” w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw oraz dla Grup Operacyjnych ale od strony praktycznej, pokazując przykłady nawiązania takiej współpracy. Pan Aleksander omówił nam projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. Poznaliśmy cele szczegółowe SIR i informacje dotyczące wsparcia finansowego Grupy Operacyjnej, możliwości finansowania projektu oraz koszty kwalifikowane.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, a uczestnikom konferencji za wysoką frekwencję.