W dniu 5 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – możliwości finansowania”.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej konferencję zorganizowano w systemie online. Wszyscy uczestnicy otrzymali link oraz hasło i po zalogowaniu  wysłuchali wystąpień zaproszonych wykładowców.

Konferencję otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy wykład pt. „Odnawialne źródła energii w Polsce i Unii Europejskiej oraz ogrzewanie domu jednorodzinnego za pomocą paliw odnawialnych i kopalnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawił strukturę produkcji i zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele na najbliższe lata. Prelegent omówił również dynamikę rozwoju instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce oraz zaprezentował wyniki badań zużycia różnych paliw kopalnych i odnawialnych, koszty i emisje podczas wytwarzania energii cieplnej dla domu jednorodzinnego w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym.

Temat „Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Agroenergia przedstawiła dr inż. Malwina Śnieg, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W swoim wystąpieniu omówiła zasady krajowego programu „Czyste Powietrze” nowej edycji 2.0 obowiązujące od 15 maja 2020 r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych oraz wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W dalszej części wykładu prelegentka zaprezentowała program „Mój prąd” wspierający już drugi rok montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE oraz zasady krajowego programu „Agroenergia”, którego uruchomienie planowane jest wkrótce. Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Ostatnim mówcą był Karol Werra z firmy instalującej odnawialne źródła energii EKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna, który przedstawił temat „Nowości techniczne instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła – powietrze/woda – nowa alternatywa ogrzewania”. W swoim wystąpieniu zaprezentował budowę instalacji, zasadę działania systemów fotowoltaicznych (PV) i powietrznych pomp ciepła, ich eksploatację oraz nowe rozwiązania techniczne, które stają się dostępne na rynku. Omówił również nowe przepisy przeciwpożarowe, które obowiązują przy budowie instalacji PV.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Świadczy o tym duża liczba podziękowań nadesłanych pocztą internetową.

W konferencji online w szczytowych chwilach uczestniczyło 125 słuchaczy. Byli to m.in.: rolnicy, młodzież szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów, firm oraz doradcy.

Mamy nadzieję, że szczegółowe przedstawienie problematyki odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do ich popularyzacji w naszym regionie, ale przede wszystkim zwiększy liczbę tych instalacji, co wpłynie na ochronę środowiska i przyniesie korzyści inwestorom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów z konferencji:

Adam Kopeć