logotypy - SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Wyjazd studyjny pn. „Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Landu Styria w Austrii” zrealizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny miał na celu przeszkolenie, aktywizację i poznanie dobrych praktyk przez rolników, producentów rolnych zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, przetwórstwem żywności, sprzedażą bezpośrednią, RHD lub osób planujących taką działalność oraz przedsiębiorców związanych z branżą rolniczą i agroturystyczną, doradców rolniczych i specjalistów PODR w Lubaniu, przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej i Żuławskiej LGD. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwościami wsparcia finansowego w postaci funduszy unijnych i innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu marketingu, przetwórstwa, z lokalnym systemem sprzedaży żywności, głównie w tzw. krótkich łańcuchach dostaw żywności oraz sprzedaży bezpośredniej. Osoby biorące udział w wyjeździe studyjnym miały możliwość zapoznania się z systemem edukacyjnym skierowanym do młodych Austriaków, którzy wiążą swoją przyszłość z rolnictwem.  Austriaccy rolnicy posiadają w sprzedaży bezpośredniej długoletnią tradycję oraz zróżnicowane formy jej prowadzenia, które są wspierane przez różne instytucje, między innymi Austriacką Izbę Rolniczą. Udział w przedsięwzięciu grupy docelowej miał za zadanie wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie, ułatwienie wymiany transferu wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw położonych w Landzie Styria w Austrii (Priorytet PROW na lata 2014-2020 ,,Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie”).

Wyjazd studyjny zorganizowany został dla 25 uczestników, wśród których znaleźli się:

    – producenci rolni, zajmujący się produkcją żywności wysokiej jakości, przetwórstwem żywności, sprzedażą bezpośrednią oraz RHD,
    – osoby planujące taką działalność,
    – przedsiębiorcy związani z branżą rolniczą i okołoturystyczną,
    – przedstawiciel LGD,
    – przedstawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej,
    – specjaliści i doradcy z PODR w Lubaniu.

Agnieszka Rojewska
Zdjęcia: Agnieszka Moltzan