logotypy - SIR

„Podsumowanie pracy Pomorskich Partnerstw do spraw wody”

Webinarium 25.11.2021 r.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie Pomorskiego Partnerstwa ds. Wody w każdym powiecie woj. Pomorskiego, w  którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem operacji będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i  potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków Partnerstwa, diagnoza sytuacji w  zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu – analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W dniu 25.11.2021 r. odbyło się webinarium pt. „Podsumowanie pracy Pomorskich Partnerstw do spraw wody”.

Webinarium otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu oraz Emilia Pellowska – koordynator projektu pt. „Pomorskie Partnerstw ds. Wody”.

W pierwszej kolejności Pani dyrektor Ewa Szymańska przywitała wszystkich wykładowców oraz uczestników webinarium. Opowiedziała również jak ważna jest woda w naszym środowisku i jak mamy o nią dbać.

Pierwszy wykład pt. „Omówienie eko-schematów i ich wpływ na gospodarkę hydrologiczną gleby” omówił dr inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

Kolejnym wykładowcą bym Marcin Gryn, który przedstawił wykład pt. „System bezorkowy w gospodarstwie rolnym. Przedstawienie własnej praktyki zawodowej

Ostatni wykład zaprezentowała mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowe Instytutu Badawczego w Radzikowie pt. „Omówienie Planu na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie w woj. pomorskim”

Uczestnikami webinarium byli: Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz inne podmioty zainteresowane tematem.

Emilia Pellowska