Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, realizacja operacji odbyła się poprzez wybór różnych form realizacji minimalizujących kontakty osobiste:

Powstałe programy miały na celu pokazać producentom ziemniaka, przetwórcom, a także konsumentom, w  jaki sposób poprawnie przygotować i oznakować ziemniaka oferowanego do sprzedaży, tak aby w prosty sposób było wiadomo, skąd pochodzi dana partia produktu. Przedstawiono także, w jaki sposób można ograniczyć rozprzestrzenianie się bakteriozy pierścieniowej, która ogranicza polskim producentom możliwość zbytu ziemniaków na rynku UE. Poinformowano także o sposobie przeprowadzanych kontroli w  gospodarstwach przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), a także przybliżono akcję pt.: „Rok zdrowia roślin” promowany przez PIORIN.

Z powstałych audycji widzowie i słuchacze dowiedzieli się, jak kiedyś, a jak obecnie uprawia się ziemniaki, pokazano nowe rozwiązania ułatwiające zbiór i konfegcjonowanie ziemniaków. Pokazano także, z jakimi problemami borykają się obecnie  producenci ziemniaków. Przekazana wiedza pozwoliła na transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz promowanie innowacyjnych technologii uprawy i konfekcjonowania ziemniaka na terenach rolniczych.

Realizacja operacji za pośrednictwem dostępnych mediów, umożliwiła dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w  dobie COVID-19.

Operacja została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

Logotyp PODR