W dniu 22.09.2020 r. odbyło się II spotkanie w ramach tworzonych  Lokalnych Partnerstw ds. wody w powiacie kościerskim. Ze względu na sugestie z kilku instytucji zdecydowaliśmy się przeprowadzić to spotkanie w formie on-line.

Zaproszono do udziału w webinarium  doradców ds. wody z PODR w Lubaniu oraz przedstawicieli następujących instytucji:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
3. Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni,
4. OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim,
5. RZGW w Gdańsku,
6. NW w Chojnicach,
7. NW w Kościerzynie,
8. Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Gdańsku,
9. Pomorską Izbę Rolniczą,
10. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie,
11. Urząd Miasta Kościerzyna,
12. Urząd Gminy Kościerzyna,
13. Urząd Gminy Nowa Karczma,
14. Urząd Gminy Lipusz,
15. Urząd Gminy Dziemiany,
16. Urząd Gminy Liniewo,
17. Urząd Gminy Karsin,
18. Urząd Gminy Stara Kiszewa,
19. Nadleśnictwo Kościerzyna,
20. Nadleśnictwo Lipusz,
21. Wdzydzki Park Krajobrazowy,
22. Lokalną Grupę Działania STOLEM.

Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania w Gospodarstwie Rolnym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu p. Daniel Roszak.

Na spotkaniu przekazane zostały informacje dotyczące:

– zawartości raportu, który powinien być opracowany do końca br. omówiła Emilia Pellowska.

– projektu opracowywanego przez CDR w Brwinowie, dotyczącego zadań planowanych do realizacji przez LPW oraz ich finansowania przedstawił p. Daniel Roszak. Projekt ten ma być zgłoszony
do realizacji w ramach Unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

– posiadanej infrastruktury wodnej oraz prac Nadzoru Wodnego w Chojnicach, które przedstawiła pani Krystyna Lipińska. Prezentacja dotyczyła:

– głównych zadań Zarządu Zlewni w Chojnicach,

– zakresu działania Nadzoru Wodnego,

– robót zrealizowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Chojnicach w 2020 roku na terenie powiatu kościerskiego,

– planu działań w zakresie zwiększenia retencji na obszarze NW Chojnice,

– planowanych inwestycji na terenie Nadzoru Wodnego w Chojnicach.

Uczestników spotkania  z powiatu kościerskiego poproszono, również o zwrot podpisanego zgłoszenia do współpracy w ramach LPW.
Przekazano także wzór informacji, które niezbędne będą do sporządzenia raportu końcowego, który powinien być opracowany do końca br.
Po każdym omówionym bloku spotkania był również czas na dyskusję.

Pan Andrzej Polak – Wójt Gminy Nowa Karczma zabrał głos sygnalizując:

– brak spółek wodnych na terenie,
– podział gruntów rolnych  – niszczenie istniejącej melioracji,
– sposoby finansowania czyszczenia rowów melioracyjnych,
– powołanie grup nieformalnych do działań nawodnieniowych,
– uregulowanie map z wydzielonymi ciekami wodnymi.

W dyskusji zabrał również głos kierownik Nadzoru Wodnego w Kościerzynie – Pan Patryk Grasz przedstawiając swoje spostrzeżenia i uwagi:

– utrzymywanie cieków wodnych jest niezbędne,
– utrzymywanie urządzeń melioracyjnych jak i nie niszczenie ich,
– kompleksowe usługi za pomocą spółek wodnych,
– nowe urządzenia wodne powinny być budowane ze wcześniejszym zapoznaniem się w terenie a to nie zawsze w taki sposób się odbywa.

Na koniec spotkania uczestnicy zostali poinformowani i poproszeni o wkład do tworzenia końcowego raportu LPW. Materiały ze spotkania zostały rozesłane do uczestników.

Emilia Pellowska