Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań, 14.04.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. OSIEDLE MŁODYCH W CZŁUCHOWIE

1.      Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego (aukcji):

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

2.      Sprzedaż nieruchomości regulują w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
  • Regulamin przetargu zatwierdzony przez Dyrektora PODR w Lubaniu

3.      Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu, jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Człuchowie przy ul. Osiedle Młodych 9. Działka nr 12/51, położona w obrębie geodezyjnym Człuchów 64, o powierzchni 0,0868 ha, stanowi własność Województwa Pomorskiego z prawem własności budynku i wieczystego użytkowania gruntu ustanowionym na rzecz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00012594/1. Wieczyste użytkowanie nieruchomości ustanowione zostało do dnia 31 grudnia 2104 roku. W dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.

Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ulicę Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie zatwierdzonego uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 czerwca 2018 roku. Ustalenia cytowanego planu miejscowego lokalizują opisywaną nieruchomość w strefie funkcjonalnej 40.U – tereny zabudowy usługowej.

Działka zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej na podstawie obmiaru inwentaryzacyjnego 183,80 m2.

4.       Cena wywoławcza/minimalna – 182.260 zł brutto.

 • Wadium

Organizator pisemnego przetargu nieograniczonego żąda wniesienia w formie pieniężnej wadium odnośnie przedmiotu Przetargu w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego majątku w wysokości 18.226,00 zł brutto

 1. Wadium wnosi się w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora Przetargu: 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z adnotacją

„Wadium – sprzedaż nieruchomości w Człuchowie”.

 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Przetargu
 • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.      Zastrzeżenia:

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn.

7.      Inne postanowienia:

 • treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie PODR w Lubaniu oraz opublikowana na stronie PODR www.podr.pl i w prasie lokalnej: Gazeta Pomorska w okresie od 2021-04-15 do 2021-04-29;

Dziennik Człuchowski w okresie od 2021-04-16 do 2021-05-07; Dziennik Powiatu Bytowskiego emisja w dniu 2021-04-16 Tygodnik Kartuzy emisja w dniu 2021-04-16

Dziennik Bałtycki emisja w dniu 2021-04-29

 • nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oryginału protokołu przeprowadzonego przetargu;
  • wydanie Nabywcy przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy/podpisaniu aktu notarialnego
  • koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca
  • osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktowania się z oferentami jest pracownik PODR:

w Człuchowie:      Anna Kamińska, tel.: 609 920 048, mail: a.kaminska@podr.pl, w Lubaniu:                              Ireneusz Gruchała, tel.: 797 010 612, mail: i.gruchala@podr.pl.

 • w przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

8.      Termin składania ofert:

Oferty pisemne można składać do dnia 18.05.2021 do godziny 12:00 w sekretariacie PODR w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83 – 422 Nowy Barkoczyn bądź pocztą na ww. adres

Ogłoszenie o przetargu

14.04.2021

Pobierz

Regulamin

14.04.2021

Pobierz

Aneks nr 1

14.04.2021

Pobierz

Aneks nr 2

14.04.2021

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

19.05.2021

Pobierz
Skip to content