logotypy

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i  działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” realizowana jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, a partnerami szesnaście Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wraz z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych i Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Okres realizacji operacji przewidziany jest od 2 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025r.

Operacja polegała będzie na założeniu i utrzymaniu w okresie jej realizacji obiektów demonstracyjnych zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego.

Na obszarze kraju będzie założonych i prowadzonych łącznie 91 obiektów demonstracyjnych w tym:

Na obszarze województwa pomorskiego będą obiekty demonstracyjne:

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 3302 ostatecznych odbiorców (w tym 98 odbiorców w województwie pomorskim), przy czym każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych w zależności od rodzaju obiektu realizowany będzie program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, oceny wyrobu gotowego.

Uczestnikami demonstracji (ostatecznymi odbiorcami) mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C, oraz broszurę dot. m.in. technologii uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartości pokarmowej nasion roślin białkowych i ich stosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnień dotyczących rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

Podsumowanie realizacji operacji odbędzie się podczas 2 dniowej konferencji krajowej zorganizowanej dla 150 osób, której uczestnikami będą ostateczni odbiorcy demonstracji, posiadacze gospodarstw, podmioty wytwarzające paszę dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju, w których założone były obiekty demonstracyjne, przedstawiciele związani z rolnictwem, nauką, doradztwem, przemysłem paszowym.

Organizacją demonstracji – praktycznego szkolenia dla ostatecznego odbiorcy w formie wizyt w obiektach demonstracyjnych, w tym naborem uczestników zajmują się wyznaczeni koordynatorzy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

województwo pomorskie – Iwona Brzoskowska, tel. 58 326 39 14, e-mail: i.brzoskowska@podr.pl

Iwona Brzoskowska

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, 02.02.2024 r.