Wsparcie dla producentów mleka

Komisja Europejska 9 września br. opublikowała dwa rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia dla producentów mleka. Wielkość tego wsparcia to 500 mln euro. Obejmuje ono:

1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1612),

2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych (sektor wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego i koziego) – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1613).

Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE. Pomoc będzie wypłacana tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Okresy redukcji dostaw mleka to:

I okres – październik 2016 r.– listopad 2016 r. – grudzień 2016 r.,

II okres –  listopad 2016 r.- grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.,

III okres – grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r. – luty 2017 r.,

IV okres – styczeń 2017 r. – luty 2017 r. – marzec 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem KE w ramach tego mechanizmu producenci mleka, którzy będą zainteresowani taką pomocą, będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków. Wnioski te należy składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Pierwszy to wniosek o pomoc, w którym rolnik wskaże planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiega się o pomoc. Wielkość ta nie może być mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim okresie referencyjnym. Terminy składania kompletnych wniosków upływają:

a) 21 września 2016 r., godz. 12.00 w odniesieniu do pierwszego okresu ograniczenia,
b) 12 października 2016 r., godz. 12.00 w odniesieniu do drugiego okresu ograniczenia,
c) 9 listopada 2016 r., godz. 12.00 w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia ,
d)  9 grudnia 2016 r., godz. 12.00 w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia 2016/1612. W przypadku gdy złoży więcej niż jeden wniosek, żaden nie będzie dopuszczalny, z jednym wyjątkiem – wnioskodawca, który złożył wniosek dotyczący pierwszego okresu ograniczenia, może również złożyć wniosek dotyczący czwartego okresu ograniczenia. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzające sprzedaż do pierwszych podmiotów skupowych w okresie referencyjnym jak i w lipcu 2016 roku. ARR poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu zezwolenia w terminie siedmiu dni roboczych po odpowiednim terminie składania wniosków.

W terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji producent musi złożyć drugi wniosek – wniosek o płatność, w którym wskazuje rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskuje o pomoc. Do tego wniosku również należy dołączyć kopię faktur dokumentujących faktyczną sprzedaż. Stawka pomocy została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka. Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50% ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym.

Ponadto w przypadku, gdy wielkość redukcji dostaw mleka, do której producenci wnioskują o pomoc w skali UE, przekracza maksymalną wielkość redukcji dostaw, do której Komisja Europejska może wypłacić pomoc, KE ustala współczynnik przydziału, który będzie uwzględniany przy określaniu dla każdego producenta wielkości redukcji dostaw, do której producent może uzyskać pomoc.

W Rozporządzeniu KE 2016/1613 dotyczącym pomocy dostosowawczej przewiduje się podział ogólnej puli środków w wysokości 350 mln euro na koperty krajowe oraz możliwość uzupełnienia finansowania mechanizmu przez państwa członkowskie z budżetu krajowego. Zgodnie z nim  pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych i przysługuje tym producentom, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku. Działania te przedstawiają się następująco:

1) ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1612  albo niezwiększanie produkcji,
2) rolnictwo na małą skalę,
3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji,
4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,
5) wdrażanie projektów współpracy,
6) wdrażanie systemów jakościowych lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej,
7) szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji na temat tego działania po doprecyzowaniu zasad tej pomocy w przepisach krajowych.

Zbigniew Marciniak

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content