Ruszył nowy program priorytetowy „MOJA WODA”

Ruszył nowy program priorytetowy „MOJA WODA” – dotacja

na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe

1 lipca br. został uruchomiony program priorytetowy „Moja Woda” na inwestycje na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe i roztopowe. Ten program o zasięgu krajowym wdrażany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a realizowany będzie w latach 2020-2024. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania puli środków.

Budżet programu wynosi 100 mln zł i w całości przeznaczony jest na bezzwrotne formy dofinansowania – dotacje. Umożliwi on dofinasowanie 20 tys. sztuk instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (na dzień wypłaty dofinasowania musi być oddany do użytkowania).

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów to czas od 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  2. instalacja rozsączająca;
  3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

–   zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

–   zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 mpojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

–   zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności;

  1. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Jakie wsparcie

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Funduszu obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na obowiązującym formularzu zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

W celu złożenia wniosku wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku. Rejestracja konta umożliwi pobranie elektronicznej wersji formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez ten portal. Następnie należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z  załącznikami na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu papierowej wersji wniosku, potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii Funduszu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

Opracował Adam Kopeć

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content