„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Logotypy

„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Operacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” objęta działaniem: M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna, poddziałanie 1.1: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowana jest w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Cel realizowanej operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” i jest to: „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem” obejmujące odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów, poprzez przeszkolenie 430 ostatecznych odbiorców szkoleń w województwie pomorskim.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, jako partner konsorcjum, planuje organizację na terenie województwa pomorskiego 18 szkoleń 1-dniowych, dla 430 osób pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa tj. rolników, małżonków i domowników rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów oraz wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tematyka szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:

– obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych,

– ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska,

– zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie,

– zasady integrowanej ochrony roślin,

– systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych,

– realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”,

– działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szkolenia odbywać się będą w terminie od września do grudnia 2022 r. Nabór na szkolenia przeprowadzany będzie na terenie 16 powiatów przez doradców z Biur Powiatowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe, a także otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zdobyta podczas szkoleń wiedza i informacje będą wsparciem dla producentów w realizacji wymogów zielonego ładu i ochrony klimatu. Przyczynią się też do rozwoju bardziej zrównoważonych metod produkcji rolnej i do ochrony środowiska na obszarach wiejskich Pomorza.

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma na celu zwiększenie potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym poprzez umożliwienie pogłębiania zasobów wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promuje uczenie się przez całe życie.

Alicja Panimasz-Wolska

Operacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w projektach – kliknij

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content