KOMUNIKAT: Rozbudowa europejskiego narzędzia cyfrowego FaST

Tworzona obecnie platforma usług cyfrowych FaST ma w przyszłości udostępnić rolnikom z UE nowe kompleksowe narzędzie wsparcia rolnictwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju obejmującego m.in. precyzyjne nawożenie upraw oraz ich ochronę. Korzystać z niego będą również agencje płatnicze państw członkowskich, doradcy rolni, pracownicy naukowi oraz twórcy rozwiązań cyfrowych. Głównym celem tego systemu jest stanie się wiodącym rozwiązaniem dla zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa UE, bazując na danych kosmicznych, wykorzystując infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji stosowanej do rozpoznawania obrazów a także, przetwarzając dane sektora publicznego oraz informacje generowane przez użytkowników.

W czerwcu 2023 roku MRiRW podjęło decyzję o budowie systemu FaST w oparciu o aplikację INTER-NAW, eDWIN oraz integrację z systemami informatycznymi ARiMR. Pierwszy z wymienionych, program INTER-NAW, jest narzędziem umożliwiającym opracowanie kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb. Natomiast e-DWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) służy wsparciu rolników planujących ochronę swoich upraw w prawidłowym doborze terminu zabiegu, w oparciu o dane funkcjonujących modeli chorobowych sieci stacji meteo oraz obserwacji polowych specjalistów.

W dniu 3 stycznia 2024 r. wdrożono nową wersję produkcyjną aplikacji INTER-NAW, uwzględniającą funkcjonalności związane z importowaniem danych z plików wygenerowanych z systemów agencyjnych ARiMR (z aplikacji eWniosekPlus — działki i uprawy oraz z IRZplus — produkcja zwierzęca) i aplikacji Stany CC.

Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na budowę FaST, podjęto decyzję o budowie dwóch wariantów systemu:

 • wariant I (uproszczony) — polega na zapewnieniu w aplikacji INTER-NAW możliwości zaciągania danych z plików zewnętrznych, generowanych przez rolnika z systemów ARiMR (dane o działkach, uprawach — z eWnioskuPlus oraz dane o produkcji zwierzęcej z IRZPIus),
 • wariant II (docelowy) — polega na integracji aplikacji INTER-NAW z platformą eDWIN i zapewnieniu automatycznej wymiany danych z systemami i rejestrami ARiMR.

Wdrożenie powyższej wersji aplikacji INTER-NAW stanowi realizację pierwszego wariantu FaST i spełnia minimalne wymogi dotyczące tego systemu, nałożone na państwa członkowskie UE poprzez art. 15 ust. 4 lit. g rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013:

Usługi doradcze dla rolników są dostosowane do różnych rodzajów produkcji i gospodarstw i obejmują co najmniej:

 1. […]zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi, w tym stosowanie najpóźniej od 2024 r. narzędzia dotyczącego zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi, którym jest każda aplikacja cyfrowa, zapewniająca co najmniej:
  • bilans głównych składników odżywczych w skali pola;
  • wymogi prawne dotyczące składników odżywczych;
  • dane dotyczące gleby oparte na dostępnych informacjach i analizach;
  • dane ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (ZSZiK) istotne dla gospodarowania składnikami odżywczymi”.

Założenia merytoryczne nowej wersji aplikacji INTER-NAW zostały opracowane przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom w zakresie aplikacji Stany_CC. Wykonawcą aplikacji jest firma komputerowa Polbajt.

zboża

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content