,,Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa podlaskiego”

logotypy - SIR

    W dniach 28 września – 2 października br. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu zorganizował wyjazd studyjny pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa podlaskiego” .

Operacja miała na celu zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami przedsiębiorczości: turystyki wiejskiej, twórczości ludowej i rzemiosła, małego lokalnego przetwórstwa, a także innowacyjnymi metodami łączenia różnych źródeł dochodu, w tym z działalności pozarolniczych. Uczestnicy poznali innowacyjne rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości wiejskiej. Ponadto operacja miała na celu pokazanie na przykładzie województwa podlaskiego proces budowania sieci komercjalizacji polskich produktów żywnościowych w powiązaniu z turystyką wiejską. Uczestnicy poznali innowacyjne rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości wiejskiej wpływającej w znaczny w sposób na skracanie łańcucha żywności. Udział w przedsięwzięciu grupy docelowej ułatwi tworzenie oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ułatwi wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w sektorze turystycznym i spożywczym na obszarach wiejskich, co stworzy warunki do dalszego działania we współpracy. Uczestnicy poznali innowacyjne działania gospodarcze min.: zapoznali się z ofertą Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, a także firmy Dary Natury, gdzie uczestnicy brali udział w warsztatach przygotowywania mieszanek ziołowych.

W Korycinie uczestnicy zapoznali się z działalnością lokalnej serowarni, gdzie produkowane są sery korycińskie. Ser Koryciński wpisano na listę produktów regionalnych już w 2005 roku, w 2012 roku otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat ,,Chronione Oznaczenia Geograficzne”. Oryginalny produkt może być produkowany tylko na terenie gmin Korycin, Suchowola oraz Janów. Sery korycińskie to podlaska marka, która została wielokrotnie wyróżniona.

Grupa uczestniczyła również w warsztatach serowarskich, które odbyły się na terenie Parku Kulturowego ,,Milewszczyzna”, w warsztatach rękodzieła ludowego w Izbie Tkackiej w Janowie oraz w warsztatach kowalskich, które odbyły się w tradycyjnej kuźni w Hajnówce. Właściciel kuźni podtrzymując tradycje zawodu kowala, prowadzi atrakcyjne lekcje i warsztaty dla turystów.

Grupa zapoznała się z produkcją tradycyjnych przetworów owocowo-warzywnych w gospodarstwie prowadzącym przetwórstwo i sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz z ofertą turystyczną gospodarstwa ,,Ptasie Radio”.

W lokalnej przetwórni wyrobów lokalnych ,,Cydr Podlaski” uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat produkcji i działań marketingowych sprzedaży cydru podlaskiego.

Uczestnicy wyjazdy studyjnego mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych regionu, sposobu promocji i sprzedaży regionalnych i tradycyjnych potraw kulinarnych.

Wyjazd studyjny był doskonałą formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, umożliwił wymianę doświadczeń i możliwość powstania grupy operacyjnych, a także umożliwił poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci  Obszarów Wiejskich

PROW 2014–2020”

Agnieszka Rojewska

Ilość wyświetleń artykułu: 382