Aktualności

Loga


Aktualności O projekcie Strefa rolnika Strefa doradcy Do pobrania Zespół projektu Kontakt

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami projektu BIOBALT

zapraszają do udziału w konferencji:

Ograniczenie ucieczki azotu i fosforu z gospodarstwa rolnego – nowe obowiązki i możliwości. Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT.

która odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Lubaniu, w godzinach 9:00 – 14:00.

W programie:

  • Stosowanie nawozów w zgodzie z „Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
  • Obowiązki i innowacje w przechowywaniu nawozów naturalnych
  • Projekt Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej
  • Rozwiązania technologiczne i techniczne ograniczające emisję zanieczyszczeń z budynków inwentarskich
  • Wsparcie finansowe na inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych ze środków PROW 2014-2020
  • Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT

Wykładowcy: eksperci Centrum Doradztwa Rolniczego, naukowcy Instytutu Technologicznego Przyrodniczego, specjaliści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” w ramach działania 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i rozliczenia konferencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji projektu BIOBALT
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową potwierdzenia udziału w konferencji

W dniach 13 i 14 listopada w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla doradców uczestniczących w projekcie Biobalt warsztaty z oprogramowania służącego do zarządzania nawozami naturalnymi w gospodarstwie. Warsztaty prowadzili Line Strand doradca ze Szwecji oraz dr inż. Andrzej Tonderski. Doradcy zapoznali się z praktycznymi aspektami wykorzystania tego oprogramowania w pracy z rolnikami, pod kątem ochrony bioróżnorodności obszarów chronionych.

 

Plakat BIOBALT – PDF

W województwie pomorskim powstanie sieć 80 wzorcowych gospodarstw rolnych w ramach projektu Biobalt. Skorzystają na tym i rolnicy, i środowisko naturalne. Właśnie rozpoczęło się pobieranie prób glebowych.

Największym zagrożeniem dla wód są ładunki azotu i fosforu, które powodują ich eutrofizację, czyli wzbogacenie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze. Prowadzi to do nadmiernej produkcji biomasy glonów, a objawiać się może „zakwitem wody”,  który nie tylko obniża walory turystyczne danego rejonu, ale i w znaczący sposób wpływa na środowisko. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu są ścieki komunalne oraz rolnictwo. Nadmiernej eutrofizacji można się jednak przeciwstawiać i takie działania właśnie zostały podjęte.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami: polskim POMInnO Sp. z o.o oraz szwedzkim HS Konsult AB uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”. Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest utworzenie w województwie pomorskim sieci 80 wzorcowych gospodarstw rolnych, które wdrażają praktyki przyjazne środowisku w zakresie ochrony wód.

Gospodarstwa biorące udział w projekcie Biobalt położone są na obszarach chronionych, w szczególności na obszarach Natura 2000 oraz w strefie przybrzeżnej, a więc na obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. To właśnie tam tak ważne jest przekazywanie wiedzy rolnikom w zakresie ograniczania negatywnych skutków prowadzonej przez nich działalności.

Jednym z największych problemów, z którymi stykają się rolnicy, jest zakwaszenie gleb. W przypadku niskiego pH gleby rośliny nie są fizjologicznie w stanie pobrać azotu i fosforu, a pierwiastki te „uciekają” z pola. Powstają wtedy straty zarówno dla rolników (wzrasta koszt zakupu nawozów – chcąc uzyskać określony plon używana jest większa ilością nawozów) i dla środowiska (nadmiar N i P przedostaje się do wód). Racjonalna gospodarka nawozami powinna być więc priorytetem dla wszystkich. Badanie gleby, plany nawożenia oraz uregulowanie odczynu gleby pomogą rolnikom działać ekonomicznie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

W sieci gospodarstw wzorcowych wdrożone zostaną takie właśnie działania. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Po pobraniu prób glebowych wykonane zostaną analizy ich składu. Na podstawie uzyskanych danych doradcy PODR w Lubaniu wraz z rolnikami wdrożą w gospodarstwach zalecenia nawozowe, w tym także w zakresie wapnowania gleb.

Gospodarstwa, biorące udział w projekcie, będą stanowić dobry przykład dla innych. To one w przyszłości zainspirują i nauczą, jak stosować praktyki rolnicze przyjazne środowisku.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.podr.pl/projekt-biobalt/aktualnosci/

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Alicja Łepek

W dniach od 28 lutego do 2 marca 2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla doradców realizowane w ramach  projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

Spotkania odbywały się w salach wykładowych PODR w Lubaniu, gdzie pierwszego dnia dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Andrzej Dolny otworzył warsztaty i powitał przybyłych gości.  Celem tych trzydniowych warsztatów było zapoznanie się polskich doradców z praktykami oraz narzędziami, w tym informatycznymi stosowanymi w Szwecji, w zakresie ograniczania strat substancji biogennych: azotu i fosforu w produkcji rolniczej. Jako reprezentant strony szwedzkiej warsztaty prowadziła Line Strand – doradca rolny ze Szwecji. Pomoc w tłumaczeniu zapewnił partner projektu dr inż. Andrzej Tonderski, reprezentujący firmę POMInnO. W trakcie trzydniowych warsztatów polscy doradcy rolni zapoznali się między innymi z następującymi zagadnieniami: Straty fosforu i azotu w gospodarstwach rolnych. Wyniki obserwacji w Szwecji; Zmniejszenie strat składników nawozowych  azotu i fosforu – plany obiegu składników nawozowych i zarządzania obornikiem w gospodarstwach szwedzkich; Narzędzia do zarządzania zasobami w gospodarstwie w Szwecji. Szczególnie ciekawą częścią warsztatów było porównanie doświadczeń szwedzkich z polskimi praktykami.

Zainteresowanych współpracą rolników oraz inne osoby zapraszamy na stronę internetową projektu: http://podr.pl/projekt-biobalt/, gdzie znajdują się aktualne informacje o projekcie. Realizacja projektu została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. Całkowity koszt projektu wynosi 748 684,00 zł,  a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 524 078,80 zł, co stanowi 70% kosztów. Projekt realizowany będzie do końca 2018 roku.

Alicja Łepek – kierownik projektu

 

Harmonogram realizacji seminariów powiatowych w ramach realizacji projektu Biobalt

Data seminariumMiejscowośćGodzinaAdres
25.10.2016Tczew/Swarożyn10.00Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Szkolna 2, 83-115 Swarożyn
25.10.2016Nowy Dwór Gd13.00Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, Sala narad na parterze Urząd Miasta
16.11.2016Kartuzy10.00Urząd Miejsta w Kartuzach, sala nr 27, ul. Hallera 1
16.11.2016Pruszcz Gd13.00Siedziba Pomorskiej Izby Rolniczej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
18.11.2016Lębork
10.00Urząd Gminy, Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
18.11.2016Słupsk13.00ul Poniatowskiego 4a, Biuro BP ODR
21.11.2016Chojnice10.00Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, sala 41
21.11.2016Człuchów13.00BP ODR Człuchów, ul. Osiedle Młodych 9
22.11.2016Bytów13.00Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, sala audiowizualna
22.11.2016Kościerzyna10.00Sala Narad Urzędu Gminy Kościerzyny, ul. Strzelecka 9
25.11.2016Kwidzyn13.00Urzędzie Gminy w Kwidzynie, I piętro sala nr 22, ul. Grudziądzka 30
25.11.2016Starogard Gd /Piece10.00Piece (gmina Kaliska) świetlica wiejska
28.11.2016Puck10.00Dom Kultury w Żelistrzewie ul. Lipowa 17
28.11.2016Wejherowo13.00Wejherowo, ul. Pucka 5, Sala Konferencyjna Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
06.12.2016Malbork10.00Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego Malbork; Plac Słowiański 17; 82-200 Malbork
06.12.2016Sztum13.00Urząd Miasta i Gminy, Ul. Mickiewicza 39

belka-thin

logo-bez-tla

28.09.2016 – „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”

1-1c-biobalt-konferencja_otwierajaca_28-09-2016-ok

2-pominno-tonderski-ok

3-pastuszak_luban_2016-ok

4-barlog-biobalt-2-ok

5-srodowiskowe-skutki-zakwaszenia-gleb-uprawnych2-ok

6-produkcyjne-i-srodowiskowe-aspekty-nawozenia-azotem-4-szczepaniak-ok

7-wersja-ostateczna_potarzycki-5-ok

belka-thin

W środę 28 września 2016 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”, otwierająca realizację projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej PODR w Lubaniu, gdzie dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego- Aleksander Mach otworzył konferencję i powitał przybyłych gości. Projekt Biobalt – działania i cele przedstawili na wstępie: kierownik projektu Alicja Łepek oraz dr inż. Andrzej Tonderski z firmy partnerskiej POMInnO.

Cykl wykładów merytorycznych rozpoczęła Pani prof. dr hab. Marianna Pastuszak przedstawiając wykład na temat eutrofizacji wód Bałtyku i działań zmierzających do poprawy sytuacji.  Pani Profesor jest pracownikiem samodzielnym Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, który od wielu lat zajmuje się badaniami nad występowaniem substancji biogennych: azotu i fosforu w Bałtyku.

Pozostałe wykłady wygłosili pracownicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan dr hab. inż. Przemysław Barłóg zapoznał uczestników z aktualnymi trendami w zakresie praktyk pro środowiskowych w rolnictwie. Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb opisał prof. dr hab. Witold Grzebisz – kierownik Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznianiu. Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem zreferował dr hab. inż. Witold Szczepaniak, a produkcyjne i środowiskowe aspekty gospodarowania fosforem dr hab. inż. Jarosław Potarzycki.

Zainteresowanych współpracą rolników oraz inne osoby zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://podr.pl/projekt-biobalt/

oprócz wielu aktualnych informacji o projekcie można tam znaleźć terminy seminariów powiatowych w ramach projektu, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały z konferencji

belka-thin

Spotkanie partnerów projektu BIOBALT

W dniu 23.06.2016 r. w budynku Pomorskiego Centrum Pszczelarstwa w Lubaniu odbyło się spotkanie zespołu projektu BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

DSC_0530

            W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt:

  • ze strony szwedzkiej HS Konsult AB – Line Strand
  • ze strony polskiego partnera POMInnO sp. z o.o. – Andrzej Tonderski, Karin Tonderski
  • ze strony PODR – Aleksander Mach, Alicja Łepek, Karolina Wróbel, Joanna Krysztofiak, Izabela Tylikowska-Drewek, Katarzyna Radtke.

Podczas spotkania Dyrektor Aleksander Mach wręczył partnerom projektu kopię umowy o dofinansowanie zawartą pomiędzy PODR a Urzędem Marszałkowskim.

 

Spotkanie to było pierwszym spotkaniem członków zespołu projektowego po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Celem spotkania było, aby każda z osób zaangażowanych w projekt znała swoją rolę i zadania oraz wiedziała jakie cele i rezultaty projekt ma osiągnąć. Członkowie zespołu poznali się nawzajem, swoje role w projekcie oraz cele i rezultaty projektu. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo działania projektowe, harmonogram ich wdrażania oraz zasady raportowania rezultatów projektu. Ustalony został również plan komunikacji w projekcie.

23.06.2016