Ochrona roślin

„Integrowana ochrona roślin” jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, który polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.

„Integrowana ochrona roślin” to termin przyjęty w Polsce jako tłumaczenie terminu angielskiego „Integrated Pest Management” (IPM). IPM znaczy dosłownie „integrowane zarządzanie agrofagami”. Jest to program kierowania liczebnością agrofagów w taki sposób, aby utrzymać ich populacje poniżej progu szkodliwości, nie ograniczając się tylko do aspektu ich całkowitego zwalczania.

W integrowanej ochronie roślin, profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin powinien wykorzystywać wiedzę dotyczącą biologii i szkodliwości agrofagów, w celu wyznaczenia optymalnych terminów wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe, a także wykorzystywać występowanie organizmów pożytecznych w środowisku naturalnym.

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin :

 1. stosowanie właściwego płodozmianu,
 2. stosowanie właściwej agrotechniki,
 3. uprawę odmian odpornych/tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego,
 4. stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
 5. zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych poprzez zachowanie higieny fitosanitarnej,
 6. ochronę naturalnych wrogów organizmów szkodliwych, wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji,
 7. podejmowanie decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem:
  1. wyników monitoringu występowania organizmów szkodliwych,
  2. progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych,
  3. wskazań programów wspomagania decyzji w ochronie roślin.
 1. stosowanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych w ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi,
 2. stosowanie w pierwszej kolejności środków ochrony roślin o najmniejszym niekorzystnym wpływie na zdrowie człowieka, zwierząt środowiska,
 3. stosowanie obniżonych dawek lub ograniczenia ilości zabiegów,
 4. stosownie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania uwzględniając poziom zagrożenia oraz rozwój odporności,
 5. sprawdzanie efektów zastosowanych metod ochrony roślin przy pomocy ewidencji zabiegów oraz działań monitorujących.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Gwarancją wypełnienia obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony jest wdrożenie systemu Integrowanej Produkcji (IP). Od dnia 1 stycznia 2014r. – obowiązuje wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Integrowana-Produkcja

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2