Doradztwo

Ekonomika


Technologia


Rozwój Obszarów Wiejskich

  • Grupy Producenckie

– Tworzenie grup producenckich w okresie programowania 2014-2020

Grupy producentów rolnych w województwie pomorskim

– Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

– Grupy producentów rolnych ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

  • Turystyka Wiejska

 – Aspekty prawne

 – Kategoryzacja WBN

  • Produkty tradycyjne i regionalne

– Lista Produktów Tradycyjnych

– Krajowe systemy jakości żywności

– Europejskie systemy jakości żywności

  • Sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu

– Sprzedaż bezpośrednia i dostawy bezpośrednie

– Rolniczy handel detaliczny

– Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

– Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

  • Gospodarstwa opiekuńcze

– Gospodarstwa opiekuńcze elementem rolnictwa społecznego

  • Koła Gospodyń Wiejskich

– Historia KGW

– Formalno-prawne aspekty rejestracji kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich


Ochrona środowiska i Ekologia


Stacja kontroli opryskiwaczy


Pasieka w Lubaniu