Poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przy zastosowaniu innowacyjnej technologii w żywieniu trzody chlewnej

Innowacje w rozrodzie trzody chlewnej

Genetyczne aspekty doskonalenia produkcji świń

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”