Relacja z konferencji: „Wpływ mikroorganizmów na wzrost zawartości próchnicy w glebie jako rozwiązanie problemu suszy w rolnictwie”.

W dniu 11 marca 2020 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja poświęcona tematyce „Wpływ mikroorganizmów na wzrost zawartości próchnicy w glebie jako rozwiązanie problemu suszy w rolnictwie”. Otwarcia konferencji wraz z powitaniem zebranych gości dokonał Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny.

Prelekcje związane z tematyką konferencji przedstawili specjaliści zajmujący się zawodowo prowadzeniem doświadczeń z zakresu stosowania preparatów w produkcji roślinnej. Zagadnienia omawiane podczas tegorocznej edycji konferencji związane były z trzema blokami tematycznymi:

  • zmniejszeniem strat wody z gleb,
  • zahamowaniem odpływu azotu z warstwy ornej,
  • praktycznymi przykładami wdrażania technologii probiotycznych w gospodarstwach o różnych profilach produkcji wraz z wskazaniem korzyści z tego tytułu.

Jako pierwszy przewód wykładów otworzył Sławomir Gacka, Prezes ProBiotics Polska Sp. z  o.o. który zaprezentował uczestnikom wpływ kształtowania prawidłowej mikroflory środowiska glebowego na ograniczenie strat wodnych w prezentacji pt. „Jak zatrzymać wodę w glebie?”.

Kolejna z prelekcji dotyczyła aspektów związanych z wpływem aplikacji mikroorganizmów na proces zatrzymania odpływu azotu z gleb. Na przykładzie wieloletniego doświadczenia w  prowadzeniu produkcji roślinnej aspekt gospodarki azotowej roślin uprawnych omówił Bronisław Szembowski.

Ostatni wykład przedstawił Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural, który zaprezentował uczestnikom wykład pt. „Przykłady gospodarstw w  zastosowaniu probiotyków”. Prelegent omówił znaczenie stosowania preparatów mikro organicznych na przykładzie studium przypadku kilku gospodarstw rolnych na terenie województwa pomorskiego.

Konferencja zakończyła się dyskusją zarówno wśród wykładowców, jak również zebranych producentów rolnych, którzy podzielili się z pozostałymi zebranymi swoimi doświadczeniami związanymi w wdrażaniem tego typu aplikacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom tego spotkania:

  • Probiotics Sp. z. o.o.

  • Brunka Natural

                                                                                          Opracował Daniel Dąbrowski
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Ilość wyświetleń artykułu: 2345