PASZA Z PROSA

Pasza z prosa - logotypy

operacja:

PASZA Z PROSA

Wyselekcjonowanie krajowych i zagranicznych populacji prosa rózgowatego przeznaczonych do uprawy na cele paszowe w warunkach zachodzących zmian klimatycznych w Polsce

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00065.DDD.6509.00038.2019.11

 

Cel operacji, zaplanowane zadania oraz zamierzone rezultaty:

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie nowego produktu – paszy pochodzącej z wprowadzonego do uprawy w Polsce nowego gatunku rośliny paszowej: wieloletniego prosa rózgowatego (Panicum virgatum) w celu zaproponowania rolnikom alternatywnego źródła pozyskania paszy objętościowej. Ocena wartości gospodarczej odmian i populacji przeprowadzona zostanie na stanowiskach gleb lekkich i średnio zwięzłych, w warunkach zmieniającego się klimatu, głównie niedoboru wody i wysokiej temperatury powietrza.

W pierwszym etapie, planowanym na rok 2022, opracowana zostanie metodyka prowadzenia badań. Zgodnie z opracowaną metodyką, w pięciu lokalizacjach, nasionami pięciu odmian pastewnych sprowadzonych z USA, obsiane zostaną poletka doświadczalne W roku siewu zostaną wykonane obserwacje dotyczące oceny wschodów, możliwość uprawy na różnych stanowiskach oraz wykonane zostaną zabiegi pielęgnacyjne podkoszenia. W latach 2023-2024, tj. w II-III etapie operacji, zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne, pomiary i obserwacje zgodne z opracowaną metodyką oraz zebrane dwa pokosy. Zebrane i poddane ocenie będą również nasiona poszczególnych odmian. Zebrana masa zielona zgodnie z metodyką zostanie poddana analizie plonowania i wartości żywieniowej.

W trakcie realizacji pierwszego etapu projektu zostanie założona strona internetowa, na której umieszczana będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa z postępów wykonywanych prac polowych oraz zrealizowanych działań upowszechnieniowych. Zebrane pomiary i obserwacje zostaną poddane analizie statystycznej w celu właściwej interpretacji otrzymanych wyników badań- jako przeprowadzenie analizy porównawczej jakości zastosowanych odmian prosa. Zebrane wyniki zostaną opracowane i opublikowane w prasie branżowej, w miesięczniku PODR, umieszczone na stronie internetowej, przekazywane podczas realizowanych szkoleń, dni pola, w tym organizowanej cyklicznie od 2015 roku konferencji pt. “Dni Traw i Ekologii Terenów Zieleni”.

Po wykonaniu analizy wartości żywieniowej, proso będzie stanowić alternatywne źródło pozyskiwania paszy objętościowej. Wyniki analiz laboratoryjnych wskażą na konkretne gatunki np.: bydło mleczne, mięsne, kozy itd., czy typy użytkowania np.: mleczny, mięsny, ekstensywny itd. jako preferowane do skarmiania sianem lub kiszonką z prosa rózgowatego. Ocena zawartości podstawowych składników pokarmowych w zebranej biomasie pozwoli na ocenę zdolności do pobierania składników pokarmowych, ale też zawartości np. metali ciężkich.

Proso rózgowate może być uprawiane na obszarach spełniających minimalne wymagania klimatyczne i glebowe, gdzie utrudnione jest uprawianie innych roślin: zbożowych, pastewnych i objętościowych. Roślina ta stanowić będzie dla polskich rolników nowe alternatywne źródło wartościowej paszy objętościowej (siana) niezbędnej do wyżywienia zwierząt gospodarskich, uzyskiwanej w warunkach zachodzących zmian klimatu. Jednokrotny zakup nasion, uprawa gleby, wysiew umożliwiają zbiór plonów przez kilkanaście lat przy minimalnym nakładzie finansowym i robocizny. Taką alternatywą mogą być zainteresowane koła łowieckie oraz inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem stanowisk śródleśnych do celów paszowych, w tym jako pasy ochronne dla nasadzeń drzew.

Rośliny prosa rózgowatego ze względu na rozbudowany system korzeniowy, niewielkie wymagania glebowe mogą być wysiewane na glebach wyłączonych z produkcji rolnej i wprowadzane w miejsca trudne do zagospodarowania. Ograniczone potrzeby nawozowe prosa, w porównaniu do gatunków jednorocznych np.: kukurydzy lub zbóż, istotnie zmniejszają wprowadzanie do gleby związków mineralnych podlegających wypłukiwaniu do wód gruntowych.

Skład grupy operacyjnej:

·        Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

tel. 58/326-39-00, e-mail: sekretariat@podr.pl

·        Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Radzików, 05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, e-mail: postbox@ihar.edu.pl

·        Centrala Nasienna „Zielenin” Stanisław Małachowski

ul. Przemysłowa 7, 83-400 Kościerzyna

tel. 58/686 38 57, e-mail: biuro@zielenin.com

·        „Ekoteck” Marcin Pelc

e-mail: grass4us.bd@gmail.com

·        Producenci rolni

Okres realizacji operacji: 12-05-2022 – 31-11-2024

Całkowity budżet operacji: 2 348 082,10 zł

Źródła finansowania: środki EFRROW, krajowe środki publiczne, środki własne podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej

Skip to content