BIOBALT

Loga


BIOBALT

Strona projektu

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wraz z partnerami: polskim POMInnO sp. z o.o oraz szwedzkim HS Konsult AB uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15) na realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”.

Projekt wpisuje się w zakres interwencji określony w RPO WP 2014-2020 i ukierunkowany jest na realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz wynikających z niej planów działań Action Plan for the Baltic Sea Region Strategy i Baltadapt Strategy and Action Plan for Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea Region (Baltadapt).

EUSBSR

Cele

Projekt ma na celu podniesienie stanu świadomości ekologicznej 3.095 osób, indywidualnych użytkowników korzystających z zasobów środowiska, wsparcie dla 31 obszarów chronionych oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie: Priorytet I SUERMB – Ochrona morza, cele szczegółowe takie jak czysta woda w morzu, bogata i zdrowa przyroda oraz lepsza współpraca pomiędzy państwami regionu. Priorytet ten przewiduje działania na rzecz: zmniejszenia ilości środków odżywczych w morzu do dopuszczalnych poziomów, ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych, wspierania zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do niej.

Efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie 6 kampanii informacyjno – edukacyjnych na wszystkich poziomach administracyjnych w tym:

  • dwóch konferencji wojewódzkich,
  • 16 seminariów powiatowych,
  • 80 szkoleń gminnych,
  • 12 ewentów plenerowych
  • przeszkolenie 45 doradców pod kątem innowacyjnych metod doradczych,
  • doradztwo indywidualne i działania w celu wdrożenia dobrych praktyk w 80 gospodarstwach wzorcowych,
  • zacieśnianie współpracy regionalnej w zakresie doradztwa rolniczego.

W ramach indywidualnego doradztwa dla rolników utworzona zostanie sieć gospodarstw wzorcowych na obszarach chronionych, prezentujących dobre praktyki i aktywizujących lokalne społeczności, w zakresie przeciwdziałania eutrofizacji i zanieczyszczeniom wód, w tym wód Bałtyku (tematy: zarządzania obiegiem substancji odżywczych i nawozów w gospodarstwie, planów nawożenia, analizy możliwości wykorzystania naturalnych systemów filtracyjnych, zarządzaniem substancjami szkodliwymi w gospodarstwie). Zaplanowane działania wynikają wprost z rekomendacji w zakresie zdiagnozowanych problemów wymienionych w przytoczonych powyżej Planach Działań.

            Całkowity koszt projektu wynosi 748 684,00 zł,  a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 524 078,80 zł.

Mapa