Zmiany w ustawie o rolniczym handlu detalicznym w 2022 r.

Inne aktualności:

W styczniu Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie źródła stabilnego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw i zwiększenie możliwości rozwoju działalności RHD poprzez rozszerzenie zakresu odbiorców żywności na cały kraj.

Wymieniona ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z dnia 25 sierpnia 2006 r.) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 1991 poz. 350 z dnia 26 lipca 1991 r.). Jednakże dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ww. ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zmianie ulegnie definicja “rolniczego handlu detalicznego” w zależności od pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności.  Zostają wprowadzone modyfikacje w zakresie rozszerzenia obszarów dostaw żywności w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny  z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terenie kraju. A w szczególności:

  • doprecyzowano przepisy dotyczące pochodzenia składników wykorzystywanych przy produkcji żywności w ramach RHD, tj. w przypadku żywności jednoskładnikowej powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu, a w przypadku żywności wieloskładnikowej powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu,
  • zniesiono maksymalne limity żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym,
  • objęto limitami ilościowymi wyłącznie zbywaną żywność w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, tj. do sklepów, stołówek, czy restauracji,
  • rozszerzono obszar, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, na terytorium całego kraju z tym, że produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego, będą mogły być sprzedawane wyłącznie w województwie, w którym są produkowane oraz
    w powiatach ościennych, sąsiadujących z tym województwem,
  • zmieniono przepis karny, zgodnie z którym za brak umieszczenia informacji o RHD w punkcie zbytu lub podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych grozi grzywna,
  • podniesiono kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł – ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów).

Przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mieć  zastosowanie z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.   Zmiany przepisów wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym Polski Ład, w którym zawarto m.in. inicjatywę “Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

Źródło: ustawa z dnia 15.12.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (Dz. U. 2022 poz. 138)

Jarosław Trzebiatowski

Wyjazd studyjny – „Innowacje czy powrót do natury – uprawa bezorkowa”

Konferencja: “Produkcja metodami ekologicznymi a możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne”

Skip to content