Pokazy maszyn rolniczych w ramach projektu “Pomorskie partnerstwa do spraw wody”

Inne aktualności:

SIR - logotypy - woda

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje  pokazy w ramach operacji

pt. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody”

Na terenie każdego z 16 powiatów woj. pomorskim odbędą się pokazy ,na których miedzy innymi zobaczymy maszyny rolnicze przedstawiające wystandaryzowane zabiegi uprawowe, sprzyjające ochronie wody w glebie i poprawie właściwości sorpcyjnych gleby.
Pokaz będzie uzupełniony wykładem pt.” „Gleba sprawna hydrologiczne – jak ją stworzyć i jakie ma znaczenie”.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w każdym powiecie woj. pomorskiego, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a  także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. Tematem operacji będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z  gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu – analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tematyka pokazów ma także związek z celami Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącymi promowania praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które będą wdrażane od 2023 r. w formie tzw. Ekoschematów. Dobrowolne podjęcie przez rolnika realizacji wybranego/wybranych Ekoschematów będzie się wiązało także z otrzymaniem określonych płatności. Organizowane pokazy mają zachęcić rolników do stosowania tych korzystnych praktyk i zapoznać ich z prawidłową technologią wykonywania.

Pokazy w ramach projektu pt. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody”

Lista szkoleń

Szczegółowych informacji odnośnie pokazów udzielą również doradcy:

Doradcy - lista
Pokazy LPW - plakat

Wyjazd studyjny – „Innowacje czy powrót do natury – uprawa bezorkowa”

Konferencja: “Produkcja metodami ekologicznymi a możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne”

Skip to content