„Moja Woda” Edycja 2021

Inne aktualności:

Drugi nabór programu priorytetowego – dotacja na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe

Od 1 lipca 2020 roku został uruchomiony program priorytetowy „Moja Woda” na inwestycje na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe i roztopowe, który realizowany będzie w latach 2020-2024. Program ma zasięg krajowy, a wdrażany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Pierwszy nabór wniosków, uruchomiony w ubiegłym roku, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – środki zostały wykorzystane bardzo krótkim czasie (kilka miesięcy).

Drugi nabór wniosków rozpoczął się 22 marca br. i prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków.

Budżet programu na kolejny, drugi nabór wynosi 100 mln zł i w całości przeznaczony jest na bezzwrotne formy dofinansowania – dotacje. Umożliwi on dofinasowanie kolejnych 20 tys. sztuk instalacji służącej zagospodarowania wody opadowej.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości – domów nowo budowanych jednorodzinnych (warunek – przed złożeniem dokumentów do wypłaty dofinasowania musi być oddany do użytkowania).

Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.
2. Minimalne koszty kwalifikowane – 2000 zł.
3. Do kosztów kwalifikowanych w drugim naborze zalicza się koszty zakupu, dostawy, montażu, budowy i uruchomienia instalacji:

  • do zbierania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych):

–    w zbiornikach (np. podziemnych, naziemnych zamkniętych, naziemnych otwartych – o pojemności minimum 2 m3),

–    w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),

–    na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody i inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Za wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Jakie wsparcie

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Funduszu obejmującego swoim działaniem teren województwa (w naszym przypadku województwa pomorskiego), w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na obowiązującym formularzu zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

W celu złożenia wniosku, Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl). Rejestracja konta umożliwi pobranie elektronicznej wersji formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez ten portal. Następnie należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z  załącznikami na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda-edycja-2021

Opracował: Adam Kopeć

Zapraszamy na konferencję – aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych

Wyzwania dla pomorskiego rolnictwa na starcie PS WPR 2023-2027 w świetle wyników rachunkowości rolnej PL FADN

Skip to content