Działanie PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt – rejestr wypasu i oświadczenia

Inne aktualności:

Przypominamy rolnikom realizującym działanie PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt: Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, wariant 2.3 Dobrostan krów mamek oraz  Pakiet 3. Dobrostan owiec – wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach o złożeniu w terminie od 16 października do 2 listopada br. do BP ARiMR niezbędnych dokumentów, w tym:

– rejestru wypasu krów mlecznych – dla wariantu 2.1 Dobrostan bydła mlecznego – wypas;

– oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla bydła mięsnego – dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek;

– oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu dla owiec – dla wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Dokumenty te należy złożyć poprzez aplikację eWniosek Plus. W menu głównym, w panelu bocznym została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca złożenie dokumentów uzupełniających, składanych w trakcie postępowania, bez konieczności wysyłania zmiany do złożonego już wniosku – zakładka Dokumenty uzupełniające. W ramach deklaracji dokumentów uzupełniających istnieje możliwość złożenia:

– załączników niemerytorycznych w roku 2021 r. (załącznik Z0104 – Rejestr wypasu krów mlecznych, Z0107 – Oświadczenie zapewnieniu wypasu bydła mięsnego, Z0116 – Oświadczenie o zapewnieniu wypasu – owce) – tu istnieje możliwość przesłania dokumentu w formie skanu

lub poprzez wypełnienie:

– rejestru wypasu krów mlecznych krów mlecznych w roku 2021,

– oświadczenia o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021,

– oświadczenia o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego w roku 2021.

Przypominamy, że przy realizacji wariantu 2.1 powinny być wypasane krowy (i jałówki, których wiek przekracza 24 miesiące) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania, w okresie od 1 kwietnia lub dnia złożenia wniosku do 15 października, przez minimum 120 dni, co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi.

Realizując wariant 2.3, rolnik musi zapewnić wypas dla wszystkich utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, w okresie od 1 kwietnia lub dnia rozpoczęcia wypasu podanego w oświadczeniu (gdy wniosek został złożony po 1 kwietnia) do 15 października, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada, w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia. Od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku rolnik musi zapewnić dostęp do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub w typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania wynoszącej, w przeliczeniu na jedną sztukę, dla cieląt – co najmniej 6 m2, jałówek – co najmniej 12 m2, opasów o masie ciała do 300 kg – co najmniej 12 m2, krów mamek – co najmniej 18 m2.

Dla wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach (nowy pakiet wprowadzony w tym roku) wymogi dotyczą wszystkich utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa (płatność  dotyczy tylko samic w wieku co najmniej 12 miesięcy). W gospodarstwie (we wszystkich siedzibach stad) realizującym ten wariant, wszystkim owcom  zapewnia się wypas na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub dostęp do wybiegu, co najmniej przez 120 dni, w okresie:

–    od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia lub

–    od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek – w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Wymogi tego wariantu odnoszą się do powiększonej o co najmniej 20% ( w stosunku do minimalnych norm) powierzchni utrzymania wszystkich grup technologicznych w stadzie, w pomieszczeniach. Minimalna  wymagana powierzchnia dobrostanowa w budynkach dla 1 sztuki w poszczególnych grupach technologicznych stada owiec, w zależności od systemu utrzymania (pojedynczo lub grupowo), wynosi:

Grupa technologicznaPojedynczo   (m²/szt.)Grupowo  (m²/szt.)
Samiec pow. 12 m-cy3,602,40
Samiec 6 – 12 m-cy2,401,80
Samiec – skopek         0,960,72
Samica pow. 12 m-cy 2,161,20
Samica 6 – 12 m-cy1,800,96
Samica pow. 12 miesięcy wraz z jagnięciem3 m² i dodatkowo co najmniej 0,84 m² dla każdego następnego jagnięcia ssącego1,8 m² i dodatkowo co najmniej 0,6 m² dla każdego następnego jagnięcia ssącego

Zbigniew Marciniak
PODR Oddział Stare Pole

Zapraszamy na konferencję – aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych

Wyzwania dla pomorskiego rolnictwa na starcie PS WPR 2023-2027 w świetle wyników rachunkowości rolnej PL FADN

Skip to content