Baza BDO – czas na sprawozdanie z wytworzonych odpadów za rok 2021

Inne aktualności:

Minął kolejny rok od wprowadzenia przepisów, które zobligowały gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha do prowadzenia zapisów dotyczących gospodarowania odpadami w elektronicznej „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”  (BDO). Jest to również kolejny rok, w którym należy sporządzić sprawozdanie z wytworzonych odpadów za rok ubiegły.

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych trzeba sporządzić do dnia 15 marca 2022 roku.

Gospodarstwa rolne są z reguły wytwórcami odpadów i z tych odpadów wytworzonych w ubiegłym roku muszą złożyć sprawozdanie. Sprawozdanie składamy tylko w formie elektronicznej. Sprawozdawczość stanowi jeden z modułów głównego menu sytemu BDO.

Sprawozdanie w systemie BDO składa się w kontekście siedziby podmiotu. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Jak sporządzić sprawozdanie?

Gospodarstwo rolne składające sprawozdanie, po zalogowaniu się do systemu BDO, najpierw wybiera podmiot (gospodarstwo rolne) i wskazuje miejsce prowadzenia działalności, wytwarzania odpadów – może to być siedziba gospodarstwa.

Następnie należy wybrać zakładkę: „Sprawozdawczość o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami”, nowe sprawozdanie, uzupełnić, za jaki okres sporządzamy sprawozdanie (w tym wypadku za 2021 rok) oraz wybrać adresata złożenia sprawozdania (wg miejsca prowadzenia działalności) – np. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Uzupełniamy pozostałe dane i zapisujemy.

Kolejno należy przejść do Działu XI –  tabela 1: Informacja o wytworzonych odpadach i wpisać dane miejsca prowadzenia działalności (pola uzupełnią się automatycznie, jeśli uzupełniliśmy wcześniej dane w Dziale I).

Po zapisaniu miejsca wytwarzania odpadów należy uzupełnić informacje o wytworzonych odpadach. Gospodarstwa wybierają sekcję: odpady wytworzone poza instalacją. Następnie podajemy kod odpadu, jego masę w tonach (Mg) i suchą masę odpadów w tonach (Mg s.m.),z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Sprawozdanie sporządzamy na podstawie posiadanych kart ewidencji odpadów (KEO) lub kart przekazania odpadów (KPO). Należy pamiętać o tym, że jeśli mamy jakieś odpady na stanie w gospodarstwie (mieliśmy dla nich założone KEO), to należy je ująć w sprawozdaniu i z nowym rokiem 2022 założyć dla nich kartę ewidencji odpadu (jeśli nie prowadzimy ewidencji uproszczonej).

Sprawozdanie a uproszczona ewidencja odpadów

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia od sporządzenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach. Uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić między innymi gospodarstwa rolne:

  •  wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie (kod z *),
  •  wytwarzające odpady, inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Według informacji uzyskanych od administratora bazy BDO w naszym województwie (Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego), sprawozdania o wartości zerowej (nie wyprodukowaliśmy odpadów w roku 2021) nie musimy wykonywać.

Więcej informacji o bazie BDO znajduje się na stronie systemu https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, w zakładce wsparcie użytkownika, na której dostępne są instrukcje i filmy instruktażowe, jak korzystać z bazy (w tym nawigacja po systemie i logowanie, tworzenie KEO i KPO oraz sprawozdawczość).

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące konkretnej sprawy można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Polityki Ekologicznej, Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach pod numerami telefonów: 58 32 68 z końcówkami 451, 651, 474, 671, 668, 680, 469.

Po pomoc przy sporządzeniu sprawozdania za rok 2021 można zgłosić się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału PODR w Starym Polu lub centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Źródła:

– Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (IOŚ-PIB)

– UMWP, Zespół ds. Wojewódzkiej bazy danych o odpadach

– www.bdo.mos.gov.pl

Opracował: Adam Kopeć

Bezpłatne szkolenia: “Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”

Skip to content