Relacja z konferencji pt. „Sprzedaż produktów w ramach krótkich łańcuchów dostaw”

Dnia 14 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Sprzedaż produktów w ramach krótkich łańcuchów dostaw” organizowana przez dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Licznie zgromadzonych uczestników przywitała Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu.

Pierwszy wykład pt. Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu” przedstawił Andrzej Ickowski – zastępca kierownika Wydziału Kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku. Słuchacze dowiedzieli się m.in. jak powinna wyglądać i jakie informacje powinny być zamieszczone na etykiecie. Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, każdy rolnik, który będzie produkował i sprzedawał żywność, powinien ją oznakować.

Kolejnym prelegentem była Regina Szymańska – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, która omówiła „Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

Ważną informacją, dotyczącą zmian w ustawodawstwie obowiązującą od 1 stycznia br., jest nowa definicja: „rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności”. Żywność można zbywać konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, czyli „ostatecznemu konsumentowi środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego”, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego”. Oznacza to, że rolnicy w ramach RHD mogą sprzedawać swoje produkty do zakładów prowadzących handel detaliczny, a więc do sklepów, restauracji czy  stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Sprzedaż odbywać się może na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywność lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Podstawowym wymaganiem prawnym jest rejestracja, i to zarówno dostaw bezpośrednich, jak i działalności w ramach RHD, wynikająca z przepisów krajowego prawa żywnościowego tj. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia (UE) nr 852/2004. Procedura rejestracji tego typu działalności wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Zagadnienia na temat „Wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności MOL” przedstawiła Katarzyna Balawender – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności MOL jest działalnością nadzorowaną a to znaczy, że podmiot musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny. Procedura rejestracji tej działalności wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

„Możliwości finansowania działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego objętego PROW na lata 2014-2020” omówiła Katarzyna Jasińska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W ramach wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 2409), w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” rolnicy lub małżonkowie rolników wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom, którzy w interesujący sposób przedstawili  niełatwe merytoryczne zagadnienia związane z przetwórstwem i sprzedażą produktów  rolnych w świetle obowiązującego  prawa oraz odpowiadali na liczne pytania zadawane przez słuchaczy.

 

Opracowała: Barbara Ditrich

 

Ilość wyświetleń artykułu: 777