Relacja z konferencji: „Gospodarz z energią”

23 listopada 2017 r. w Lubaniu odbyła się konferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ poświęcona problematyce wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Konferencję rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Mariusza Stolarskiego, który przedstawił strukturę produkcji i zużycia energii w UE i Polsce oraz dynamikę rozwoju instalacji do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Profesor podkreślił, że mówiąc o aspektach wykorzystania OZE, oprócz czynników ekonomicznych, należy brać pod uwagę względy prawne, gospodarcze, ekologiczne i społeczne. W ostatnich pięciu latach najbardziej dynamiczny przyrost mocy zainstalowanych instalacji wykorzystujących OZE w Polsce dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Przyrost mocy z instalacji wykorzystujących biomasę jest mniej intensywny. Zdaniem prof. Stolarskiego, jednak to właśnie biomasa, zwłaszcza na obszarach wiejskich, niesie największy potencjał dla zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i wykorzystania jej zwłaszcza na cele wytwarzania energii cieplnej w budownictwie jednorodzinnym. Profesor zaprezentował wyniki 9-letnich badań mających na celu porównanie kosztów wytwarzania energii cieplnej dla domu jednorodzinnego z wykorzystaniem paliw biomasowych i paliw kopalnych. Wyniki analizy spotkały się z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami uczestników konferencji.

Rosnące ceny oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną, zły stan sieci energetycznych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nadwyrężany przez nasilające się anomalie klimatyczne to główne powody skłaniające do inwestowania w nowe technologie zapewniające dywersyfikację źródeł energii i bezpieczeństwo energetyczne. Polskie rozwiązania prawne mające na celu promowanie technologii OZE nie są niestety tak atrakcyjne jak w krajach zachodnich. W ocenie ekspertów, mechanizmy wsparcia oferowane przez Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie zapewniają zwrotu kosztów inwestycji w mikroinstalacje, niezależnie od zastosowanego odnawialnego źródła energii. Stąd warto na bieżąco śledzić uruchamiane mechanizmy  dofinansowania udostępniane ze środków unijnych lub krajowych i wybrać najlepszą ofertę dla swojego gospodarstwa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się z możliwościami finansowania inwestycji ze środków unijnych i krajowych. Tematykę tę omówił Paweł Detmer – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jednym z działań Funduszu jest organizacja konkursów „Czyste Powietrze Pomorza” oraz „Czyste Powietrze Trójmiasta”. Konkursy uruchamiane są corocznie od 2010 r. i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W 2017 r. Fundusz podpisał umowy z 74 jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ponad 9 mln zł dotacji do likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich instalacjami wykorzystującymi OZE.

Od Sandry Wyborskiej, Głównego Ekologa ds. Klientów Detalicznych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), uczestnicy konferencji dowiedzieli się, iż przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielanego przez BOŚ w formie EKOkredytu Prosument II, dobiega końca. Dostępne pozostają EKOkredyt PV i EKOPożyczka.

Zdaniem ostatniego prelegenta konferencji Marcina Żydołowicza, Prezesa Konsulto Biogaz Polska, budowa biogazowni z wykorzystaniem oferty kredytowej, może być inwestycją, która po 7-8 latach zacznie generować zyski. Prelegent wskazał dobre praktyki w tym zakresie: pięć biogazowni wybudowanych w Polsce przez firmę agriKomp, które oprócz tradycyjnych substratów (np. gnojowicy i kiszonek), wykorzystują odpady z agro-przemysłu. Uzyskiwane ciepło służy do ogrzewania budynków inwentarskich oraz suszenia zbóż. Ciekawym rozwiązaniem, sprawdzonym w praktyce w biogazowni Działyń k. Gniezna, jest suszenie pofermentu i produkcja z niego brykietu i nawozu.

Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z budową i działaniem mikrobiogazowni o mocy 10 kW. Taka instalacja, stanowiąca eksperymentalny projekt Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych zlokalizowana jest na terenie PODR w Lubaniu.

Materiały z konferencji

Ilość wyświetleń artykułu: 1571