Przetargi

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę Flot’s

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę Flot’s dla czempionów i wice czempionów.

Przedmiot zamówienia:

1. 1szt Flot’s dla poczwórne z wizerunkiem bydła mięsnego.

2. 22szt. Flot’s potrójne z wizerunkiem zwierząt (bydło mięsne, owce, trzoda chlewna, konie)

W tym:

6szt. dla Bydła mięsne

6szt.  Owce

6 Trzoda Chlewna

4 Konie

3. 34 szt. Flot’s podwójne z wizerunkiem zwierząt (bydło mięsne, owce, trzoda chlewna, konie)

W tym:

6szt. dla Bydła mięsne

7szt.  Owce

17szt Trzoda Chlewna

4 Konie

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Wykonanie materiału zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Dostarczenie niewadliwych produktów do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 czerwca 2016 r.

Ofertę pisemną (przedstawioną na załączonym wzorze) podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy złożyć  do 30.05.2016 r., do godziny 12.00.

Rodzaje wysyłki oferty:

tel. 58 688-20-11, 58 688-21-50; fax 58 688-22-52

email: luban@podr.pl

poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa.

Adres: ul. Targowa 19, 83-422 Lubań

 

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe - wzór oferty 25.05.2016

Pobierz