Przetargi

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę dyplomów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę Dyplomów za uczestnictwo.

 

Przedmiot zamówienia:

Dyplomy 80 szt. Format A4, grubość papieru min. 120 g, Wg. Przykładowego wzoru umieszczonego w ofercie, dokładny wzór będzie przesłany po wybraniu Państwa oferty wraz z listą danych osobowych uczestników.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Wykonanie materiału zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Dostarczenie niewadliwych produktów do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 czerwca 2016 r.

 

Ofertę pisemną (przedstawioną na załączonym wzorze) podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy złożyć  do 30.05.2016 r., do godziny 12.00.

Rodzaje wysyłki oferty:

tel. 58 688-20-11, 58 688-21-50; fax 58 688-22-52

email: luban@podr.pl

poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa.

Adres: ul. Targowa 19, 83-422 Lubań

 

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe - wzór oferty 25.05.2016

Pobierz

2. Przykładowy wzór 25.05.2016

Pobierz