Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

Zapytanie ofertowe

na usługi pocztowe

Przedłużenie terminu składania ofert do 25.11.2015 do godziny 14.00

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk. ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP: 583288-0729

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych dla PODR w Gdańsku na 2016r.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2014

Dyrektora PODR w Gdańsku z dnia 27.05.2014 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na  potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku od dnia 1.01.2016r do dnia 31.12. 2016 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

Termin składania ofert:

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie PODR w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 293 lub przesłać faxem na nr 58 309 09 45 z podaniem cen jednostkowych i ceny całkowitej w terminie do 20.11.2015 r. do godz. 11:00. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku oferty stanowiącym załącznik 2 Oferty nie przewidujące realizacji w całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronnie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następstw prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Jolantą Żukowską tel. 58 326 39 45; 797 010 580  lub email: j.zukowska@podr.pl

Szczegóły w załącznikach

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 13.11.2015

Pobierz

2. Formularz Ofertowy 13.11.2015

Pobierz

3. Wzór Umowy 13.11.2015

Pobierz

4. Odpowiedzi do zapytania ofertowego 16.11.2015

Pobierz

5. Odpowiedzi uzupełniające 17.11.2015

Pobierz

6. Odpowiedzi do zapytania ofertowego cz. II 18.11.2015

Pobierz

7. Wybór oferty 26.11.2015

Pobierz